Регулатива

Статут ЈП Топлификација 2016ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈПТОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одлука о усклађивању пословања ЈП Топлификација са Законом о јавним предузећима
ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНАТАРИФНИ СИСТЕМУРЕДБА О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊАПравилник о раду надзорног одбора
Правилник о безбедности на радуПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПAKA ЈАВНИХ НАБАВКИПравилник о евиденцији и контроли радног временаПравилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈП Топлификација
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности града Колективни уговор код послодавца ЈП Топлификација Пожаревац 2018Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних местаПРАВИЛНИК О СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ
Правилник о поклонимаПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМАКодекс понашања запослених у ЈП ТоплификацијаПравилник о безбедности ИКТ система ЈПТ.
План јавних набавки за 2019 1 Измена плана јавних набавки за 2019.2. Измена плана јавних набавки за 2019.3. Измена плана јавних набавки за 2019.  
4. Измена плана јавних набавки за 2019. Лиценца за енергетску делатност дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом   5. Измена плана јавних набавки за 2019. 6. Измена плана јавних набавки за 2019.  
7. Измена плана јавних набавки за 2019.