Регулатива

Основни акти, Тарифни систем, Правилници, Методологија, Лиценца, Кодекс, План ЈН

 

 

Статут ЈП Топлификација 2016

 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈПТ

 

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 

Одлука о усклађивању пословања ЈП Топлификација са Законом о јавним предузећима

 

ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА

 

ТАРИФНИ СИСТЕМ

 

УРЕДБА О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊА

 

Правилник о раду надзорног одбора

 

Правилник о безбедности на раду

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПAKA ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Правилник о евиденцији и контроли радног времена

 

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈП Топлификација

 

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности града

 

Колективни уговор код послодавца ЈП Топлификација Пожаревац 2018

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – 1. измена

 

ПРАВИЛНИК О СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

 

Правилник о поклонима

 

ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА

 

Кодекс понашања запослених у ЈП Топлификација

 

Правилник о безбедности ИКТ система ЈПТ.

 

План јавних набавки за 2019

 

Програм оспособљавања из области безбедности и здравља на раду 

 

Правилник о стручном оспособљавању приправника 

 

9. Измена плана јавних набавки за 2019.   

 

Лиценца за енергетску делатност дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом 

 

Методологија утврђивања трошкова прикључења на топлификациони систем

 

Одлука о начину вршења техничког пријема унутрашњих инсталација грејања у објектима

 

Одлука о надокнадама за прикључење на топлификациони систем

 

Одлука о поступку закључења уговора о инвеститорском грејању

 

Правилник о начину и утврђивању критеријума приликом одређивања коефицијената и елемената исплате зараде запослених 

 

Допуна правилника о начину и утврђивању критеријума приликом одређивања коефицијената и елемената исплате зараде запослених 

 

2. Допуна правилника о начину и утврђивању критеријума приликом одређивања коефицијената и елемената исплате зараде запослених 

 

План јавних набавки за 2020