Регулатива

Основни акти, Тарифни систем, Правилници, Методологија, Лиценца, Кодекс, План ЈН
Статут ЈП Топлификација 2016ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈПТОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одлука о усклађивању пословања ЈП Топлификација са Законом о јавним предузећима
ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНАТАРИФНИ СИСТЕМУРЕДБА О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊАПравилник о раду надзорног одбора
Правилник о безбедности на радуПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПAKA ЈАВНИХ НАБАВКИПравилник о евиденцији и контроли радног временаПравилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈП Топлификација
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности града Колективни уговор код послодавца ЈП Топлификација Пожаревац 2018Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних местаПРАВИЛНИК О СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ
Правилник о поклонимаПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМАКодекс понашања запослених у ЈП ТоплификацијаПравилник о безбедности ИКТ система ЈПТ.
План јавних набавки за 2019 Програм оспособљавања из области безбедности и здравља на раду Правилник о стручном оспособљавању приправника 9. Измена плана јавних набавки за 2019.   
Лиценца за енергетску делатност дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом Методологија утврђивања трошкова прикључења на топлификациони систем Одлука о начину вршења техничког пријема унутрашњих инсталација грејања у објектима Одлука о надокнадама за прикључење на топлификациони систем
Одлука о поступку закључења уговора о инвеститорском грејањуПравилник о начину и утврђивању критеријума приликом одређивања коефицијената и елемената исплате зараде запослених Допуна правилника о начину и утврђивању критеријума приликом одређивања коефицијената и елемената исплате зараде запослених