Регулатива

ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМАЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕЗАКОН О РАДУЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМАОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈПТ

ТАРИФНИ СИСТЕМУРЕДБА О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊАПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПAKA ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНАОдлука о усклађивању пословања ЈП Топлификација са Законом о јавним предузећимаПравилник о евиденцији и контроли радног временаГрански посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности града Колективни уговор код послодавца ЈП Топлификација ПожаревацПравилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈП ТоплификацијаПравилник о раду надзорног одбора
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних местаПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМАКодекс понашања запослених у ЈП ТоплификацијаИзмењен План јавних набавки за 2018. годину
Измењен План јавних набавки за 2018. годину 2.Измењен План јавних набавки за 2018. годину 3.Измењен План јавних набавки за 2018. годину 4Правилник о поклонима
Измењен План јавних набавки за 2018. годину 5.Статут ЈП Топлификација 2016Измењен План јавних набавки за 2018. годину 6