Регулатива

Основни акти, Тарифни систем, Правилници, Методологије, Лиценца, КодексИ, стратегијЕ, ПЛАН ЈН

Статут ЈП Топлификација 2016

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈПТ

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одлука о усклађивању пословања ЈП Топлификација са Законом о јавним предузећима

ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА

ТАРИФНИ СИСТЕМ

УРЕДБА О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊА

Правилник о раду надзорног одбора

Правилник о безбедности на раду

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПAKA ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020

Правилник о евиденцији и контроли радног времена

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈП Топлификација

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности града

Колективни уговор код послодавца ЈП Топлификација Пожаревац 2018

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места – 1. измена

ПРАВИЛНИК О СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

Правилник о поклонима

ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА

Кодекс понашања запослених у ЈП Топлификација

Правилник о безбедности ИКТ система ЈПТ.

Правилник о благајничком пословању

Програм оспособљавања из области безбедности и здравља на раду 

Правилник о стручном оспособљавању приправника 

Правилник о магацинском пословању

Лиценца за енергетску делатност дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом 

Методологија утврђивања трошкова прикључења на топлификациони систем

Одлука о начину вршења техничког пријема унутрашњих инсталација грејања у објектима

Одлука о надокнадама за прикључење на топлификациони систем

Одлука о поступку закључења уговора о инвеститорском грејању

Правилник о начину и утврђивању критеријума приликом одређивања коефицијената и елемената исплате зараде запослених 

Допуна правилника о начину и утврђивању критеријума приликом одређивања коефицијената и елемената исплате зараде запослених 

2. Допуна правилника о начину и утврђивању критеријума приликом одређивања коефицијената и елемената исплате зараде

 

2. измена Плана јавних набавки 2020

Правилник о трошковима репрезентације, угоститељских услуга, рекламе и пропаганде

Правилник о праву, поступку, условима и начину коришћења путничких возила за сл. потребе

Правилник о решавању рекламација купаца

Стратегија управљања ризиком

Одлука о мерама и активностима за време ванредног стања

Измена и допуна плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

      

Споразум о сарадњи на развијању географског информационог система града Пожаревца