Технички систем

ТОПЛОТНИ ИЗВОР СИСТЕМА
Топлотни извор који стоји на располагању за даљинско грејање Пожаревца и Костолца су Термоелектране „Костолац“ „А“ и „Б“ укупне снаге око 1000 мегавата. Услов за то била је најпре реконструкција турбо постројења оба „А“ блока. На тај начин се у комбинованој производњи електричне и топлотне енергије користи израђена пара ниске радне способности, која је у турбинама извршила рад. Ова пара има још увек довољно високе параметре потребне за добијање топлоте за систем даљинског грејања. Управо тај ефекат обезбеђује рационалност код претварања електричне у топлотну енергију. У тим и таквим условима за 1 киловатчас електричне енергије добија се чак и до 6 киловатсати топлотне енергије, јер се кондензација паре врши у измењивачима топлоте, а топлотна енергија се предаје загрејаној води.

6

Блокови Б1 и Б2 такође се повезују у систем за снабдевање паром измењивачкопумпне станице постојећим реверзибилним пароводом и системом редуцир станица. На овај начин обезбеђена је поузданост у раду укупног топлификационог система у свим, па и у хаварним условима рада електрана.
У измењивачкопумпној станици у размњивачима топлоте врши се загревање воде топлификационог система и тако се обезбеђује пренос топлотне енергије до потрошача. Циркулационим пумпама постиже се потребна циркулација у преносној мрежи топлификационог система. Загревање воде и њена циркулација остварује се по дефинисаним захтевима квалитативноквантитативне регулације. Измењивачко пумпна станица смештена је у оквиру Термоелектране „Костолац“. За напајање топлотом користе се регулисана топлификациона одузимања турбопостројења ТЕКО 2 и ТЕКО 3. У случају испада неког од блокова предвиђено је и хаварно напајање свежом паром.
У станици за дизање притиска налазе се два реда паралелно повезаних пумпи по једна на потисном и повратном магистралном цевоводу. Ове пумпе подижу притисак мрежној води на потребну вредност, у зависности од хидрауличних карактеристика целокупне мреже.