Технички систем

ТОПЛОТНИ ИЗВОР СИСТЕМА

Топлотни извор који стоји на располагању за даљинско грејање Пожаревца и Костолца су Термоелектране “Костолац” “А” и “Б” укупне снаге око 1000 мегавата. Услов за то била је најпре реконструкција турбо постројења оба “А” блока. На тај начин се у комбинованој производњи електричне и топлотне енергије користи израђена пара ниске радне способности, која је у турбинама извршила рад. Ова пара има још увек довољно високе параметре потребне за добијање топлоте за систем даљинског грејања. Управо тај ефекат обезбеђује рационалност код претварања електричне у топлотну енергију. У тим и таквим условима за 1 киловатчас електричне енергије добија се чак и до 6 киловатсати топлотне енергије, јер се кондензација паре врши у измењивачима топлоте, а топлотна енергија се предаје загрејаној води.

6

Блокови Б1 и Б2 такође се повезују у систем за снабдевање паром измењивачкопумпне станице постојећим реверзибилним пароводом и системом редуцир станица. На овај начин обезбеђена је поузданост у раду укупног топлификационог система у свим, па и у хаварним условима рада електрана.
У измењивачкопумпној станици у размњивачима топлоте врши се загревање воде топлификационог система и тако се обезбеђује пренос топлотне енергије до потрошача. Циркулационим пумпама постиже се потребна циркулација у преносној мрежи топлификационог система.

Загревање воде и њена циркулација остварује се по дефинисаним захтевима квалитативноквантитативне регулације. Измењивачко пумпна станица смештена је у оквиру Термоелектране “Костолац”. За напајање топлотом користе се регулисана топлификациона одузимања турбопостројења ТЕКО 2 и ТЕКО 3. У случају испада неког од блокова предвиђено је и хаварно напајање свежом паром.

У станици за дизање притиска налазе се два реда паралелно повезаних пумпи по једна на потисном и повратном магистралном цевоводу. Ове пумпе подижу притисак мрежној води на потребну вредност, у зависности од хидрауличних карактеристика целокупне мреже.

ЦЕНТРАЛНА РЕГУЛАЦИЈА

Централна регулација система даљинског грејања има задатак да топлотну снагу коју извор предаје конзуму прилагоди стварним потребама система. Ове потребе се мењају због промене температуре спољашњег ваздуха. Управо зато се и намеће задатак да се проток и параметри носиоца топлоте мењају у складу са потребама потрошача.

Режим централне регулације система даљинског грејања зависи од више фактора, али најважнији су:
   врста топлотног оптерећења и
   начин повезивања  кућних  инсталација  на мрежу даљинског грејања.4

У случају градова Пожаревац и Костолац топлотно оптерећење је од грејања стамбених и пословних објеката. Кућне топлотне подстанице конципиране су тако да се еластичношћу свога рада прилагођавају променљивим условима у грејаним просторијама, као и у вреловодној мрежи.

СВЕЖА ПАРА

За случај испада из погона (престанка рада) једне или обе реконструисане турбине у Термоелектранама “Костолац А” предвиђен је, у складу са пројектним задатком, такозвани хаварни извор топлотне енергије за грејање мрежне воде. На тај начин се обезбеђује већа стабилност и сигурност снабдевања потрошача топлотом, као и сигурно обезбеђење топлификационог система од замрзавања. Овај извор чине додатни капацитети свеже паре, који се по потреби могу користити за грејање воде у измењивачко пумпној станици. Под изразом “свежа пара” не мисли се у овом случају на пару директно са котлова, већ на пару различитих параметара која није извршила рад у турбини.

У случају већих хаварија, приликом испада из погона сва три котла и обе турбине у ТЕ “Костолац А”, на располагању остаје пара из ТЕ “Костолац Б” у Дрмну, која делимично може да задовољи потребе измењивачкопумпне станице и то у проценту који зависи од спољне температуре, али је довољна за заштиту система од замрзавања у сваком случају.