Ценовник

Избором одговарајућих параметара у табели) можете наћи тарифне елементе који се примењују за формирање обрачуна услуга ЈП Топлификација.
Варијабилни део обрачунава се на основу Тарифног елемента (цена) који зависи од: врсте простора: Стамбени простор, Пословни простор и врсте мерења утрошене енергија: Сопствено мерење, Заједничко мерење.
Фиксни део, зависи од начина обрачуна: Површина, Инсталисана снага.

Ценовник
  Варијаблини део Фиксни део 
Сопствено мерење (дин/kWh) Заједничко мерење (дин/kWh) Површина  (дин/m2) Обр. снага (дин/kW)
Стамбени 0.82 дин. 0.90 дин. 35.02 дин. 226.47 дин.
Пословни 1.02 дин. 1.12 дин. 43.78 дин. 283.03 дин.

 

 

 

 

 

 

У случају да објекат прикључен на ЗТПС нема уграђен свој мерач, њему се додељује део потрошње измерене на заједничком мерном месту у топлопредајној станици. Укупно измерена заједничка потрошња, умањена за износ просечних губитака у дистрибутивној мрежи и збир директно измерних потрошњи на мерачима у објектима купаца, расподељује се у складу са структуром прикључених објеката на ЗТПС и исказује се у kWh/m2 или kWh/kW за обрачунски период. У овим случајевима максимално додељена потрошња на нивоу грејне сезоне не може прећи следеће вредности:
180 kWh/m2 по грејној сезони – за стамбени простор који се обрачунава по површини;
 210 kWh/m2 по грејној сезони – за пословни простор који се обрачунава по површини;
 1700 kWh/kW по грејној сезони – за простор који се обрачунава по инсталисаној снази.

Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ  и важе од 01.10.2023. године. Документ се може преузети овде
Цена и начин обрачуна прикључења се формира по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом чији се текст може преузети овде.
Уплата се може извршити на шалтеру (од 7-19 часова – радним даном и суботом од 7-12) или уплатницом на рачун 160-7537-66.  При томе се као позив на број уноси шифра грејног места или број рачуна који плаћате.
Уплатом до краја текуђег месеца у коме је рачун достављен, обезбеђујете да на задужење не зарачунава законска камата.

Остале услуге

Услуга
Цена
ПДВ
Укупно
Привремено искључење објекта 1652,35 дин. 330,47 дин.
1,982.82 дин.
Прикључење објекта – такса
1652,35 дин. 330,47 дин. 1,982.82 дин.
Пражњење објекта 4956,00 дин. 991.20 дин.
5,947.20 дин.

 ЦЕНА ИЗДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА