Прикључење

[expand title=”Услови за за пројектовање и прикључење”] Да би власник објекта, одн. инвеститор, прикључио објекат на дистрибутивну топловодну мрежу ЈП “Топлификација” Пожаревац потребно је да поднесе Захтев за издавање техничких услова за пројектовање и прикључење кроз Поступак електронске обједињене процедуре. Уз захтев се прилажу копија плана и поседовни лист (за објекте који се изграђују), одн. копија грађевинске дозволе и копија плана (за објекте који су већ изграђени). У случају надградње потребно је доставити копије судски овереног уговора између инвеститора и скупштине станара о регулисању међусобних односа и сагасности скупштине станара. Код организованих локација у изградњи ову документацију, за изграђене објекте, у сарадњи са Катастром обезбеђује ЈПТ. За све парцеле које се налазе на овој локацији и за које су прибављени преписи листова непокретности, потребно је потписати сагласности код Нотара, чије трошкове сноси ЈПТ. Потписивање сагласности се обавља лично код Нотара са личном картом и Преписом листа непокретности што грађани обављају сами уз могућност заказивања у сарадњи са МЗ и ЈПТ. Потписивање сагласности и прибављање преписа листова непокретности не подразумева било какву финансијску обавезу, већ њоме власник парцеле даје сагласност ЈПТ да може на његовој парцели изградити прикључну шахту о свом трошку а не о трошку власника парцеле. Позиција шахте је по правилу уз саму границу парцеле према јавној површини. Накнада за прикључење на даљински систем грејања се може платити на 36 рата или у целости са 10% попуста. Уколико се Купац определи за прикључење касније, након завршетка изградње дела ТС, накнада се плаћа на 24 рате и нема попуста за уплату целокупног износа. За подношење захтева потребно је доћи са личном картом у инфо центар ЈПТ , Трг Радомира Вујовића бр.2, од 7.30-15.30 часова сваким радним даном. По пријему захтева ЈПТ издаје Техничке услове за пројектовање и прикључење унутрашње инсталације централног грејања предметног објекта на основу којих Купац израђује Техничку документацију-пројекат унутрашње инсталације централног грејања. Након добијања услова за пројектовање и прикључење приступа се изради пројектне документације прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашње грејне инсталације. Пројектну документацију израђује фирма која је регистрована за израду пројеката за ову врсту инсталација и доставља је ЈП Топлификација на адресу или преко сајта на страници контакт. [/expand]


[expand title=”Сагласност на пројектну документацију”] Купац доставља Пројекат ЈП Топлификација ради издавања Енергетске сагласности. Након издате енергетске сагласности, пројекат се подноси Одељењу за урбанизам-Пожаревац кроз Електронски поступак обједињене процедуре, као захтев за издавање Решења о одобрењу. Након добијања Решења о одобрењу може се потписати Уговор о прикључењу на даљински систем грејања. [/expand]


[expand title=”Обавештење о почетку радова”] Након добијања Енергетске сагласности власник објекта, одн. инвеститор, подноси обавештење о почетку радова на изради прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашње грејне инсталације. Обавештење о почетку радова се подноси најмање 8 (осам) дана пре почетка радова. Уз обавештење се прилаже копија енергетске сагласности, решење о именовању надзорног органа од стране инвеститора, уговор са извођачем радова и решење о именовању одговорног извођача радова. Радове на уградњи инсталације грејања може да изводи само фирма која је регистрована за ову врсту радова. На основу поднетог обавештења о почетку радова, ЈП Топлификација решењем именује стручно лице за праћење радова на изградњи прикључног топловода и топлотне подстанице. Стручно лице прати да ли се радови изводе у складу са пројектном документацијом на коју је ЈП Топлификација издала сагласност. [/expand]


[expand title=”Прикључење објекта и почетак испоруке”] Након завршетка радова на изградњи прикључног топловода, топлотне подстанице и унутрашње грејне инсталације и обављених испитивања инсталације на хладни водени притисак, о чему су сачињени записници, приступа се прикључењу објекта на дистрибутивну топловодну мрежу ЈП Топлификација. Израду прикључка на постојећу дистрибутивну мрежу изводи искључиво ЈП Топлификација. Након израде прикључка на дистрибутивну мрежу пушта се грејање у објекат, о чему се сачињава записник који потписују инвеститор, извођач радова и стручно лице испред ЈП Топлификација. Уколико се ради о објекту колективног становања, пре пуштања грејања, власник објекта, одн. инвеститор, је дужан да поднесе захтев ЈП Топлификација за склапање уговора о инвеститорском грејању. Уз захтев за склапање уговора се прилажу копија решења за стручно лице, записник о испитивању унутрашње грејне инсталације и записник о испитивању на хладни водени притисак, списак власника (са личним подацима) са површинама стамбеног или пословног простора оверен од стране власника објекта, одн. инвеститор, и копије купопродајних уговора и записника о примопредаји за све стамбене или пословне просторе које нису власништво власника објекта, одн. инвеститор. На основу поднетог захтева, ЈП Топлификација потписује уговор о инвеститорском (пробном) грејању са власником објекта, одн. инвеститором. [/expand]


[expand title=”Технички пријем објекта”] После пуштања грејања у објекат, власник објекта, одн. инвеститор, подноси захтев за технички пријем објекта. Уз захтев за технички пријем се прилажу копије записника свих испитивања, потврде о баждарењу и атестна документација за уграђену опрему и материјал. На основу поднетог захтева, ЈП Топлификација форимира комисију за технички пријем објекта, која прима објекат и уводи га у евиденцију објеката који су прикључени на дистрибутивну топловодну мрежу ЈП Топлификација. [/expand]


[expand title=”Трошкови прикључења”] Цена за прикључење породичне стамбене зграде или пословног објекта на топлификациони систем преко зонске топлопредајне станице, износи 13.250,00 дин/kW без ПДВ. Овом ценом су обухваћени прикључни цевоводи чија је дужина трасе до 12 m, а већа дужина прикључка се плаћа по сваком дужном метру трасе око 9.000,00 РСД без ПДВ. Објекти се на систем даљинског грејања прикључују преко Мерно-регулационог сета, МРС, у коме се налази регулатор протока и мерач утрошене топлотне енергије-калориметар. Важно је да будући Купци знају да локација МРС, преко кога се прикључују на даљински систем грејања, треба да буде на објекту који се прикључује и што ближе прикључној шахти и ако је могуће на растојању не већем од 12 m јер се продужење трасе додатно плаћа. Положај МРС се одређује у складу са захтевима Купца у подрум објекта, ако постоји, или на фасаду објекта. Није неопходно да се сет постави у котларници, уколико постоји у објекту, већ се његова локација одређује према оптималним трошковима прикључног цевовода и дела инсталације на који се прикључује и о томе одлучују Купци у консултацији са стручним службама ЈПТ. [/expand]


ПРИМЕРИ ОБРАЧУНАТИХ ИЗНОСА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ

Цена прикључка за објекат који се прикључује на  зонску топлопредајну станицу без ПДВ

Снага унутрашњих инсталација грејања у објекту

Укупан износ за прикључење на ТС до 12 м трасе са ПДВ

 

13.250,00 din./kW

20 kW 318.000,00 дин.
15 kW 238.500,00 дин.
12 kW 190.800,00 дин.
10 kW 159.000,00 дин.
8 kW 127.200,00 дин.

Цена прикључка за објекат који се прикључује на резиденцијалну топлопредајну станицу без ПДВ

Снага унутрашњих инсталација грејања у објекту

Укупан износ за прикључење на ТС до 12 м трасе са ПДВ

 

9.680,00 din./kW

20 kW 232.320,00 дин.
15 kW 174.240,00 дин.
12 kW 139.392,00 дин.
10 kW 116.160,00 дин.
8 kW 92.928,00 дин.

Набавка и уградња резиденцијалне топлопредајне станице је обавеза Купца

ПРИЛОЗИ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
Прилог-општи технички услови за прикључење индивидуалног објекта на преносну мрежу преко РТПС
Прилог-општи технички услови за прикључење индивидуалног објекта на дистрибутивну мрежу преко ЗТПС
Општи технички услови за прикључење колективног објекта на преносну мрежу преко МЗТПС
Општи технички услови за прикључење колективног објекта на дистрибутивну мрежу преко ЗТПС

Пројектна документација унутрашњих инсталација доставља се ЈП Топлификација на адресу или преко сајта на страници контакт.

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САГЛАСНОСТ И ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ
Захтев за издавање енергетске сагласности на техничку документацију

ОБРАСЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ
Записник о изведеној инсталацији у индивидуалним објектима
Записник о изведеној инсталацији у колективним објектима

Стручни извештај о изведеној инсталацији у индивидуалним објектима
Стручни извештај о изведеној инсталацији у колективнимо бјектима

                    [wordpress_file_upload]