Рекламације

Све рекламације се могу пријавити на бесплатан број позивног центра ЈП Топлификација: 0800-105-104
У време трајања грејне сезоне број позивног центра је активан 24/7

callcent[expand title=”ПРИЈАВА РЕКЛАМАЦИЈЕ”]
Квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (топлотна подстаница) може рекламирати купац, односно овлашћени заступник купаца у зградама са више станова.
Поред квалитета испоручене топлоте такође се може рекламирати:
– обрачун топлотне енергије,
– друге услуге ЈП Топлификација
Рекламације се подносе:
-писаним путем на шалтеру за пријем поште
-електронским путем: jpt@toplifikacija.rs
-телефоном: 0800–105–104 (бесплатна линија)
-путем поште на адресу: ЈП Топлификација Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац
Контакт особа за текламације је: Васовић Зденка, радник комерцијалног сектора.

ЈП Топлификација гарантује купцима сва права која проистичу из Закона о заштити потрошача.
Купац може рекламирати и неодржавање температуре у грејном простору за време грејне сезоне само у времену трајања примедби. Уколико у топлотној подстаници постоје мерни и регулациони уређаји за уредну регулацију и контролу квалитета снабдевања купца топлотном енергијом из којих се може поуздано видети да ли се купцу испоручује у рекламном периоду прописана количина топлотне енергије са прописаним енергетским нивоом уважиће се или одбити примедба купца. Ако не постоји комплетна наведена опрема оправданост рекламације се утврђује стандардним методама и процедурама мерења.
Ово се примењује под условом да су кућне грејне инсталације тарифног купца исправне, односно да узрок неквалитетног грејања није недостатак на кућним грејним инсталацијама и не важи за кориснике који имају инсталисано сопствено мерило топлотне енергије на основу кога се врши обрачун.
Не прихватају се одбици на рачун неиспоручене топлотне енергије за време које је краће од једног дана.
Рекламације се морају пријавити у току њиховог настанка или трајања, касније позивање на рекламације за већ протекло време се не уважавају.
Купац има право да захтева у случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије, а за које је одговоран дистрибутер, да се сметње отклоне у року од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи.
Трошкове дистрибутера проистекле из интервенције по рекламацијама (излазак на терен, мерења, експертизе и сл.) сноси сам дистрибутер у случају оправдане рекламације (недовољно снабдевање, сметње на топлотној опреми енергетског субјекта), односно купац у случају неоправдане рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне енергије због квара, односно сметњи на купчевој топлотној опреми. [/expand]

[expand title=”ПРИЈАВА НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ”]
Неовлашћену потрошњу топлотне eнергије можете пријавити бесплатним позивом на
број: 0800–105–104 (бесплатна линија) или
мејл: prijava.kradje@toplifikacija.rs

Под неовлашћеним коришћењем топлотне енергије подразумева се коришћење:

Без одобрења за прикључење; Пре испуњавања услова за прикључење; Након извршене обуставе испоруке енергије; Без мерног уређаја; Мимо мерног уређаја или преко мерног уређаја на коме је онемогућено правилно мерење; Преко мерног уређаја на коме су оштећене пломбе оператора система, а утврди се неправилност мерења топлотне енергије; Самовласна замена уређаја којом се утиче на тачност мерења преузете топлотне енергије.
Неовлашћеним коришћењем топлотне енергије угрожава се систем градског грејања и уколико имате сазнања да неко неовлашћено користи молимо Вас да нас о томе обавестите. [/expand]