О нама

Пун назив: Јавно предузеће “Топлификација” Пожаревац
Седиште: Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Датум оснивања : 17.07.1987. године
Број запослених : 75
Делатност : Производња и дистрибуција топлотне енергије
Толотни извор: Термоелектрана Костолац
Укупан инсталирани капацитет
128 MW
Годишња испорука топлотне енергије 600 ТЈ
Укупан број подстаница : 114 зонских, 65 мини-зонских и 466 индивидуалних
Дужина топловодне мреже : 230 km
Структура тржишта (конзума) : 3.20%  пословни корисници (390) и 96,80% индивидуални (11500)
Матични број : 07351682   ЈБКЈС: 82371
ПИБ : 101971396
Шифра делатности : 3530
Телефон: +381 800 105 104, +381 12 542 785
Факс: +381 12 542 543
Електронска пошта: jpt@toplifikacija.rs
Текући рачун: 160 – 7537 – 66
Лиценца: Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевање топлотном енергијом