О нама

Пун назив:Јавно предузеће “Топлификација” Пожаревац
Седиште:Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Датум оснивања :17.07.1987. године
Број запослених :83
Делатност :Производња и дистрибуција топлотне енергије
Толотни извор:Термоелектрана Костолац
Укупан номинални инсталирани капацитет :128 MW
Годишња испорука топлотне енергије600 ТЈ
Укупан број подстаница :134 зонских, 60 минизонских и 436 индивидуалних
Дужина топловодне мреже :230 km
Структура тржишта (конзума) :4.10%  пословни корисници (450) и 95,90% индивидуални (10500)
Матични број :07351682 
ПИБ :101971396
Шифра делатности :3530
Телефон:+381 800 105 104, +381 12 542 785
Факс:+381 12 542 543
Електронска пошта:jpt@toplifikacija.rs
Текући рачун:160 – 7537 – 66