Вести

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.1  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.2.24/2020 Услуге проценитеља имовине, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.24/2020 Услуге проценитеља имовине уредила Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:JНМВ 1.2.24 2020 Позив за подношење понуда, ЈНМВ 1.2.24-2020 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 22.јануара 2020. године, поднет је захтев за заштиту права понуђача у поступку од стране учесника у предметном поступку односно понуђача јавне набавке мале вредности услуга;ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА,
Орн: 71353200.
Захтев је поднет у фази поступка након доношења и објављивањај Одлуце о додели Уговора а пре закључења и потписивања истог.
Наручилац зауставља све даље активности у предметној јавној набавци.
Прилог:Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата, Позив и конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Редован преглед апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата уредила позив и конкурсну документаију коју можете преузети овде:2.2.5. Н 2020 ЈНМВ Конкурсна документацијаM

ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Сервис виљушкара редовни и ванредни-Двогодишљи уговор. Обавештење о закључњном уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Сервис виљушкара редовни и ванредни-Двогодишњи уговор, уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:2.2.5 Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 15.јануара 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга ЈНМВ 1216/2019 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора учесника у поступку набавке односно понуђача, SGS doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina 7b, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора

Обавештење о закључењу Уговора ЈНОП 1124/2019; НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111

Дана 14. јануара 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1124/2019 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, ПД Исоплус доо, Београд, Војислава Илића87/III/18, PIB:101015778, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог: Obavest o zaklj Ugovoru

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.32/2019 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС.
Можете преузети овде  Обавештење о закљученом уговору.

 

Одлука о додели Уговора ЈНОП 132/2019: МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН: 45321000

Дана 10. јануара 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке радова ЈНОП 132/2019 МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИСТАЛАЦИЈАМА ТС, Орн: 45321000, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача, Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB: 102658445, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог:Одлука о додели Уговора

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.21/2019 – Набавка телекомуникационог модула за мерење и контролере.
Можете преузети овде Oдлука о додлеи уговора.