Вести

ЈНОП 1.3.15/2020 ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А- 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 2. измену конкурсне документације за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 45а”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.15/2020.
Можете преузети овде 2. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 2 Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе извршила 2. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.17/2020.
Можете преузети овде 2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 2. Измењена конкурсна документација.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- 2. ПОЈАШЊЕЊЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  добара  ”Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”. Наручилац је сходно томе дао  Појашњење, извршио 1. Измену конкурсне документације и продужио рок за подношење понуда. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП ОС 1.1.13/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда,  2. Појашњење, 1. Измењена конкурсна документација.

НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку добара наруџбеницом ЈН МВ 2.1.6Н/2020 –“Набавка биротехничке и друге опреме”.
Можете преузети овде  Обавештење о закљученом уговору.

Обавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке

У поступку јавне набавке мале вредности услуга:ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200.
Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. године.
По донетој Одлуци о додели Уговора од 10.1.2020. године број 8698/5 и објави Обавештења о поднетом захтеву дана 22.1.2020. године број 8698/5-1 са заустављањем свих активности у предметној набавци, објављујемо решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 27.2.2020. године број 4-00-48/2020 достављеног 23.3.2020. године и уједно обавештење о наставку активности за окончање поступка у складу са наведеним решењем и раније објављене Одлуке о додели Уговора по стицању свих услова у односу на тренутне околности, решење у прилогу:
Rešenje komisije za zastitu prava ponudjaca

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39 – 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 3. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 3. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовић 39″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2020.
Можете преузети овде 2. Oбевштење о продужењу рока за подношење понуда, 3. Измењена конкурсна документација.

УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку  услуга  ЈНМВ 1.2.24/2020 “Услуге проценитеља имовине”.. 
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈПТ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила  2. измену конкурсне документације за јавну набавку  радова  ” Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈПТ”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.7/2020.
Можете преузети овде Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 2.Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 2. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовића 39″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда,  2. Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП  „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 1. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.17/2020.
Можете преузети овде Обавешђтење о продужењу рока за подношење понуда и  1. Измењена конкурсна документација.