Вести

– НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ – 2. ПАРТИЈА.- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама  – Партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и опреме“.  Јавна набавка је спроведена као набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.1.8-II/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА РАЧУНАРА И СРОДНЕ ОПРЕМЕ-1. ПАРТИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама,  Партија 1.  – Набавка рачунара и сродне опреме“.  Јавна набавка је спроведена као набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.1.8-I/2020.
Можете преузети овдеOбавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга – “Сервис моторне арматуре”. Јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.2.17/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  “Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала”. Јавна набавка је спроведена као набавка   у отвореном поступку ЈНОП 1.1.1/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ – Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуге –  “Сервис  аутоматике и опреме”. Јавна набавка је спроведена као набавка  на коју се закон о јавним набавкама не примењује, са циљем закључења наруџбенице за  ЈНМВ 2.2.27Н/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС – Oбавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова  – Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС”. Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку  ЈНОП 1.3.13/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЋИРИКОВАЦ – ДЕСНА СТРАНА ОД ПУТА ПОЖАРЕВАЦ – КОСТОЛАЦ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова  – “Изградња топлификационе мреже у насељу Ћириковац – десна страна од пута Пожаревац- Костолац”. Набавка је спроведена у отвореном поступку  јавне набавка  ЈНОП 1.3.4/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала- 3. Појашњење и 1. Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.1/2020 Набавка челичних цеви, цевних елемената уредила Појашњење бр.3.
Можете овде преузети Појашњење 3,  1.Измењена конкурсна документација

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА МАГАЦИНА, ДИРЕКЦИЈЕ ЈПТ И ТПС – 0БАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга  – “Систематска дератизација магацина, дирекције јпт и тпс”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности , закључеењем наруџбенице ЈНМВ 2.2.34/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга  – “Сервис и баждарење калориметара”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.2.15/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.