Вести

ЈНМВ2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи уредила Обавештење о закљученом уговору ,

који можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.3Н- 2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 1.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПС-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.3/2019 Електрорадови  на изградњи ТПС, Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 1.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПС-РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Решење о исправци одлуке о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.3./2019-2 – Електрорадови  на изградњи ТПС, ОРН 45311200 – Електро-монтажни радови, ЈН МВ 1.3.3/2019-2, Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС.
Можете преузети овде  Решење о исправци одлуке о додели уговора

ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада уредила Одлуку о додели уговора коју можете презуети овде:ЈНМВ1.2.28-2019 Одлука о додели уговора.

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, 1. ПАРТИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку добара ЈНОП 1.1.1/2019 -Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала-Партија 1. Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуна, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.3/2019 Набавка диктир система за допуну уредила Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.3- 2019 Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуга ЈНМВ 122/2019; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН:505300000

Дана 5.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 14.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 122/2019  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 122/2019 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН:505300000.
Рок за достављање понуда: 28.новембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       28.новембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављ понуда Сервис циркулационих пумпи
Конкурсна документ Сервис циркуалционих пумпи

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за јавну набавку добара   – Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.22/2019-2.
Можете преузети овде Одлука о додели уговора.

УСЛУГА ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку услуга-  Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака“ Набавка  је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.17/2019.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система“.
Можете преузети овде Oдлука о закључењу оквирног споразума.