Обавештење о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 12. септембра 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара број ЈНОП 111/2019 НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, након донете и објављене одлуке о обустави поступка и њене коначности, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ”одбијене све неприхватљиве понуде.”  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Obavestenje o obustavi postupk2

Одлука о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 28. јавгуста 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке  добара у отвореном поступку:
ЈНОП
111/2019  НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, по  донетој одлуци о обустави поступка јавне набавке добара, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора, објављујемо предметну Одлуку у прилог.
Прилог: Одлука о обустави

Обавештење о закљученом Уговору ЈНОП 1317/2019; МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140

Дана 5. августа 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1317/2019 МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB:102658445, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

Обавештење о закљученом Уговору 114/2019 ЈНОП; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТС, ОРН: 44163120

Дана 31.јула 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 114/2019 НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Термо плус доо, Београд, Пожешка 150А, PIB:101011928, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

Одлука о додели Уговора ЈНОП 1317/2019; МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140

Дана 30.јула 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова ЈНОП 1317/2019 МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140 oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB:102658445, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог:Одлука о додели Уговора Машински радови Инв

Набавка добара ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121.

Дана 23. јула 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 23.јула 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4898/3 од 23.јула 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121.
Рок за достављање понуда: 22. август 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       22. август 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:111 2019 Poziv za dostavljenje ponuda
111 2019 Konkursna dok Nabavka celicnih cevi

Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 22. јула 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНМВ 1123/2019НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Трацо доо, Београд, Љубе Давидовића 55/6, ПИБ: 100043897, МБ: 07797001, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог: Обавештење о потписаном Уговору

Одлука о додели Уговора ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120

Дана 16.јула 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара ЈНОП114/2019, НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120 oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача, Термо плус доо, Београд, Пожешка 150А, PIB:101011928 , самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог:Одлука о додели Уговора Предизоловане цеви

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 11.јула 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара ЈНМВ 1123/2019, НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача Трацо доо, Београд, Љубе Давидовића 55/6, ПИБ: 100043897, МБ: 07797001 , самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди извршење уговора.
Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора

Обавештење о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 11.јула 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара број ЈНОП 111/2019 НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” из објективних  доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка а који онемогућавају да се започети поступак оконча.”  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Obavestenje o obustavi postupka