Одлука о обустави поступка ЈНОП 138/2018: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 29. новембра 2018. године, након спроведеног  отвореног поступка набавке радова ЈНОП 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени у предметној јавној набавци радова, по стицању услова поступак ће бити поновљен.
Одлука о обустави поступка у прилогу;
Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ Н 2110/2018: Набавка техничких гасова за потребе ЈПТ по партијама, Партија 1

Дана 15. новембра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – наруџбеницом добара по партијама за: ЈНМВ Н 2110/2018- Набавка техничких гасова по партијама, Партија I –  Набавка Кисеоника и Ацетилена у боцама за потребе – ЈПТ ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Messer Tehnogas ad, Beograd, Banjički put bb, PIB:100002942, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Обавештење о закљученом Уговору Партија 1

Обавештење о закљученом Уговору Партија 2 ЈНМВ Н 2110/218; Набавка техничких гасова по партијама

Дана 14. новембра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – наруџбеницом добара по партијама за: ЈНМВ Н 2110/2018- Набавка техничких гасова по партијама, Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: СТР Профил Иван Ивић ПР Пожаревац, Моравска 121. Пожаревац, PIB: 103275762, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Обавештење о закљученом Уговору Партија 2

Одлука о додели Уговора ЈНМВ Н 2110/2018 Партија II- НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈПТ

Дана 7. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности-наруџбеницом , ЈНМВ Н 2110/218 Набавка техничких гасова по партијама; Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
                    Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача за
Партија II-СТР Профил Иван Ивић ПР Пожаревац, Моравска 121. Пожаревац, PIB: 103275762, самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора Набавка техничких гасова Партија 2

Одлука о додели Уговора ЈНМВ Н 2110/2018 Партија I; НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА ЗА ПОТРЕБА ЈПТ

Дана 7. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности-наруџбеницом , ЈНМВ Н 2110/218 Набавка техничких гасова по партијама; Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
                    Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача за
Партија I-Messer Tehnogas ad, Beograd, Banjički put bb, PIB:100002942,
самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора Набавка техничких гасова Партија 1

Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1218/2018: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 31. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга број: 1218/2018 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем:
SGS doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina 7b,ПИБ:100289766, самостално и без подизвођача извршење уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Набавка добара Наруџбеницом ЈНМВ Н 1110/2018; НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА, орн: 09122000

Дана 24. октобра 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама мале вредности – наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 29. октобра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 7568/3 од 29. 10.2018. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
Број ЈНМВ Н 2110/2018 – Набавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
Рок за достављање понуда: 7. новембар 2018. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Наруџбеницом Набавка техничких гасова по партијама

Набавка радова ЈНОП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 22. октобра 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 22. октобра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 7493/3 од 22. октобра 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140
Рок за достављање понуда: 22. новембар 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       22. новембар 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу; 138/2018 JNOP Позив за достављање понуда набавка радова и опремање ТПС Моше Пијаде
Конкурсна докеументација Набавка радова и ТПС Моше Пијаде

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1218/2018; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 15. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, JNMV 1218/2018 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача: SGS doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina 7b, ПИБ:100289766,
самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора Термовизијско снимање трасе вреловода

Обавештење о обустави 138/2018 ЈНОП ПП: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 12. октобра 2018. године, након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке радоваа: Број: 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави преговарачког  поступка без објављивања позива за достављање понуда, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема приспелих понуда”.
Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештење о обустави преговарачког поступка