Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара;
Н 001/2021 НАБАВКA КЛИМА УРЕЂАЈА
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује:
набавка по редним бројем 001 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021,
и спроведеног поступка oбјављујемо у прилогу:
Н001 2021 Обавешт о закљученом Уговору набавка клима уређ.

Обавештење о покретању поступка; Н 001/2021 Набавка клима уређаја

Објављујемо: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Н 001/2021 Набавка клима уређаја
На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон о ЈН не примењује: 001 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021.
Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 490.000,00 динара.
Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена
Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне набавке.
Контакт подаци: Слободан Живковић,
E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs; телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543.
Информације и упутство можете преузети:
Обавештење о покретању поступка Набавка клима уређаја

Обавештење о закљученом уговору; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка добара;
Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује: набавка по редним бројем 008 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021и спроведеног поступка oбјављујемо у прилогу:
Н008 2021 Обавештење о закљученом Уговору Ковид 19

Обавештење о закљученом Уговору; Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Обавештење о закљученом уговору
Јавна набавка услуга;
Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује: 038 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021и спроведеног поступка oбјављујемо у прилогу: Обавештење о закљученом Уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ; Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID 19 ЗАШТИТЕ

Објављујемо: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Н 008/2021 НАБАВКА ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ
COVID 19 ЗАШТИТЕ
На основу усвојеног плана набавки на коју се Закон о ЈН не примењује: 008 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021.
Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 990.000,00 динара. Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена
Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне набавке, контакт подаци: Слободан Живковић, дипл. правник; E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs; телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543. Информације и упутство можете преузети:
Н 008 2021 Обавештење о покретању поступка

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ; Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ
На основу усвојеног плана набавки на коју се закон о ЈН не примењује: 038 усвојеног 29. јануара 2021. године са бројем 509/2021 Објављујемо:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:
Н 038/2021 РЕДОВАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ПП АПАРАТА, ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ ИСТЕ И ОСНОВНОМ ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ
Процењена вредност набавке на коју се закон о ЈН не примењује: 225.000,00 динара. Критеријум за избор привредног субјекта: најнижа понуђена цена
Набавку спроводи лице запослено на пословима јавних набавки односно службеник за јавне набавке, контакт подаци: Слободан Живковић,
дипл. правник; E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs, телефон; 012 542 785 локал: 381,  факс:012 542 543. Информације и детаљније упутство на линку:
Обавештење о покретању поступка

Обавештење о закљученом Уговорру ЈНМВ 1216/20019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 13. априла 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200. Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, окончања поступка за заштиту права понуђача и донетог решења, потписаног уговора са понуђачем, SGS doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina 7b, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору Термовизија

Обавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке

У поступку јавне набавке мале вредности услуга:ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200.
Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. године.
По донетој Одлуци о додели Уговора од 10.1.2020. године број 8698/5 и објави Обавештења о поднетом захтеву дана 22.1.2020. године број 8698/5-1 са заустављањем свих активности у предметној набавци, објављујемо решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 27.2.2020. године број 4-00-48/2020 достављеног 23.3.2020. године и уједно обавештење о наставку активности за окончање поступка у складу са наведеним решењем и раније објављене Одлуке о додели Уговора по стицању свих услова у односу на тренутне околности, решење у прилогу:
Rešenje komisije za zastitu prava ponudjaca

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 5. марта 2020. године, након спроведене јавне набавке мале вредности услуга, број ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, након донете и објављене одлуке о обустави поступка и њене коначности, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ”одбијене све неприхватљиве понуде” , нису створени услови за доделу Уговора.  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 27. фебруар 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке  мале вредности услуга: ЈНМВ 1218/2020 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, по  донетој одлуци о обустави поступка јавне набавке услуга, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени и предлога за обуставу поступка,  нису се стекли услови за доделу уговора, објављујемо предметну Одлуку у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка Кошење