Набавка радова ЈНОП 1317/2019; МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140

Дана 12. јуна 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 24.јуна 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4078/3 од 26.јуна 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: 1317/2019 МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140.
Рок за достављање понуда: 25.јул 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       25.јул 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
Позив за достављање понуда Набавка радова маш инвест 2018
Конкурсна документација Набавка маш радова 2018

Набавка добара ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 19.јуна 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 19.6.2019. године, Позив за достављање понуда број 4238/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1123/2019 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100
Рок за достављање понуда: 1. јул 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       1. јул 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу.
Прилог;1123 2019 Poziv za dostavljenje ponuda
1123 2019 Konkursna dok Nabavka Razmenjivaca

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 1123/2109; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН:42511100,

Дана 17.јуна 2019. године, након спроведене јавне набавке мале вредности услуга: Број: 1223/2019 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН:42511100, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема пристиглих, прихватљивих и одговарајућих понуда”.  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог;Obavestenje o obustavi postupka

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1223; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 11.јуна 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара:
ЈНМВ 1223/2019 
НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100, по  донетој одлуци о обустави отвореног поступка јавне набавке добара, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора ”из објективних даказивих разлога, који се нису могли предвидети у тренутку покретања поступка”, објављујемо предметну Одлуку у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка

Појашњење са изменом ЈНОП 114/2019; ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

     Заинтересовано лице доставило је писано елктронском поштом, захтев за појашњењем дана 10.јун 2019. године, заведеног под бројем 3994 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком добара у поступку јавне набавке ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са прихваћеним захтевом, изменом и допуном конкурсне документације за  достављање понуда, без измене рока за достављање понуда.
Прилог: Појашњење и одговор са Изменом

Набавка добара 114/2019 ЈНОП: НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

Дана 24. маја 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 4.јуна 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 3430/3 од 4.јуна 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120.
Рок за достављање понуда: 10. јул 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       10. јул 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог114 2019 Позив за достављање понуда
114 2019 Конкурсна документација

Набавка добара ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 20.маја 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 31.5.2019. године, Позив за достављање понуда број 3431/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1123/2019 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100
Рок за достављање понуда: 10. јуни 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       10. јуни 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу.
Прилог;1123 2019 Позив за достављање понуда
1123 2019 Конкурсна документација Набавка размењивача топлоте i

Обавештење о закљученом Уговору ЈНОП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 44163000

Дана 27. маја 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Партија I             Набавка арматуре – секциона
Партија II           Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог: Obavest o zaklj Ugovora Partija 1
Obavest o zaklj Ugovora Partija 2

Набавка добара ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 24. маја 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 29. маја 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 3567/3 од 29. маја 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121.
Рок за достављање понуда: 2. јул 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       2. јул 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог:Poziv za dostavljenje ponuda
Konkursna dok Nabavka celicnih cevi

Одлука о додели Уговора 1112/2019 ЈНОП ПП; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА 1 И 2, ОРН: 44163000

Дана 14. маја 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара по партијама; ЈНОП ПП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Партија I             Набавка арматуре – секциона
Партија II            Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе,
oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора по партијама, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача за Партије I и II: ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514 , самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора Партија 1
                  Одлука о додели Уговора Партија 2