Обавештење о закљученом Уговорру ЈНМВ 1216/20019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 13. априла 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200. Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, окончања поступка за заштиту права понуђача и донетог решења, потписаног уговора са понуђачем, SGS doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina 7b, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору Термовизија

Обавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке

У поступку јавне набавке мале вредности услуга:ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200.
Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. године.
По донетој Одлуци о додели Уговора од 10.1.2020. године број 8698/5 и објави Обавештења о поднетом захтеву дана 22.1.2020. године број 8698/5-1 са заустављањем свих активности у предметној набавци, објављујемо решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 27.2.2020. године број 4-00-48/2020 достављеног 23.3.2020. године и уједно обавештење о наставку активности за окончање поступка у складу са наведеним решењем и раније објављене Одлуке о додели Уговора по стицању свих услова у односу на тренутне околности, решење у прилогу:
Rešenje komisije za zastitu prava ponudjaca

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 5. марта 2020. године, након спроведене јавне набавке мале вредности услуга, број ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, након донете и објављене одлуке о обустави поступка и њене коначности, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ”одбијене све неприхватљиве понуде” , нису створени услови за доделу Уговора.  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 27. фебруар 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке  мале вредности услуга: ЈНМВ 1218/2020 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, по  донетој одлуци о обустави поступка јавне набавке услуга, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени и предлога за обуставу поступка,  нису се стекли услови за доделу уговора, објављујемо предметну Одлуку у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка Кошење

Конкурсна документација ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА,ОРН: 773312100.

Дана 7. фебруара 2020. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 11.2.2020. године, Позив за достављање понуда број 794/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1218/2020
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА
ОРН: 773312100.
Рок за достављање понуда: 20. фебруар 2020. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       20. фебруар 2020. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу. Прилог:
Позив за достављање понуда ЈНМВ 1218 2020 Кошење ВКП
Конкурсна документација ЈНМВ 1218 2020. Кошење ВКП

Обавештење о закљученом Уговору ЈНОП 132/2019; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000

Дана 27. јануара 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 132/2019 МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000 , по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB: 102658445, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 22.јануара 2020. године, поднет је захтев за заштиту права понуђача у поступку од стране учесника у предметном поступку односно понуђача јавне набавке мале вредности услуга;ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА,
Орн: 71353200.
Захтев је поднет у фази поступка након доношења и објављивањај Одлуце о додели Уговора а пре закључења и потписивања истог.
Наручилац зауставља све даље активности у предметној јавној набавци.
Прилог:Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 15.јануара 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга ЈНМВ 1216/2019 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора учесника у поступку набавке односно понуђача, SGS doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina 7b, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора

Обавештење о закључењу Уговора ЈНОП 1124/2019; НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111

Дана 14. јануара 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1124/2019 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, ПД Исоплус доо, Београд, Војислава Илића87/III/18, PIB:101015778, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог: Obavest o zaklj Ugovoru

Одлука о додели Уговора ЈНОП 132/2019: МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН: 45321000

Дана 10. јануара 2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке радова ЈНОП 132/2019 МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИСТАЛАЦИЈАМА ТС, Орн: 45321000, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача, Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB: 102658445, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог:Одлука о додели Уговора