Набавка услуга ЈНМВ 1222/2019; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 8. априла 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, истог дана комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2507/3  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 1222/2019 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100.
Рок за достављање понуда: 17. април 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       17. апри 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог; Poziv za dostavljanje ponuda Kosenje VKP
Konkursna dokumentacija Kosenje VKP
ВКП* Вреловод Костолац-Пожаревац

Обавештење о обустави поступка број ЈНМВ 1222/2019; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 8. априла 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга број ЈНМВ 1222/2019 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100 након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” из објективних  доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка а који онемогућавају да се започети поступак оконча.”  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о обустави поступка

Набавка радова број ЈНОП 1316/2019 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП* ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС**, ОРН: 45000000

Дана 13. марта 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 4. априла 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1837/3 од 4. априла 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: Број: 1316/2019 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП* ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС** ОРН: 45000000.
Рок за достављање понуда: 14. мај 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       14. мај 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
1316 2019 ЈНОП Позив за достављање понуда
1316 2019 ЈНОП Конкурсна документација

Набавка радова 1329/2019 ЈНОП; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 21. марта 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 2. априла 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2088/3 од 2. априла 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 1329/2019 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140
Рок за достављање понуда: 9. мај 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       9. мај 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
1329 2019 ЈНОП Позив за достављање понуда лок Горанска
1329 2019 ЈНОП Конкурсна документација лок Горанска

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1222/2019; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 1. априла 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга мале вредности:
ЈНМВ 1222/2019
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, по  донетој одлуци о обустави отвореног поступка јавне набавке радова, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора ”из објективних даказивих разлога, који се нису могли предвидети у тренутку покретања поступка”, објављујемо предметну Одлуку у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка

Питање и појашњење ЈНОП ПП 1112/2019; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 44163000

Заинтересовано лице доставило је писано елктронском пошиљком, захтев за појашњењем дана 1. априла 2019. године, заведеног под броје 2322  дана 1.4.2019. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке ЈНОП ПП 1112/2019; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000, поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са не измењеном конкурсном документацијом за  достављање понуда и без измене рока за достављање понуда.
Прилог: Одговор и појашњење на постављено питање

Набавка добара ЈНОП ПП 1112/2019; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 44163000

Дана 12. марта 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 28. марта 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1819/3 од 28. марта 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНОП ПП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ,ОРН: 44163000
Партија I             Набавка арматуре – секциона
Партија II            Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе
Рок за достављање понуда: 8. мај 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       8. мај 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна доскументација

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000

Дана 18. марта 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга: ЈНМВ 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000 након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: PD Traco doo, Beograd, Ljube Davidovića 55/6, ПИБ: 100438897, МБ:07797001, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

Обавештење о закљученом Уговору ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Дана 18. марта 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1114/2019 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: ТДМ доо, Београд, Јурија Гагарина 164 б, ПИБ:100431841, МБ: 06310184, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о обустави поступка 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 15. марта 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број: 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде”,
Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Obavestenje o obustavi postupka