Питање и појашњење ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Заинтересовано лице у писаном облику елктронском пошиљком, доставило је захтев за појашњењем дана 13. фебруара 2019. године, заведеном под бројем 1135 дана 13.2.2019. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке мале вредности; ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са измењеном конкурсном документацијом за  достављање понуда без измене рока за достављање понуда у прилогу.
Прилог: Одговор и појашњење
Измењена конкурсна документација

Одлука о обустави јавне набавке ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000

Дана 13. фебруара 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга број: 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000, након донете одлуке о обустави отвореног поступка јавне набавке радова, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема пристиглих, прихватљивих, одговарајућих понуда”. Објављујемо донету Одлуку  у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка Сервис Измењивача

Обавештење о обустави поступка ЈНОП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 4. фебруара 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радоваа: Број: 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави отвореног поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема пристиглих, прихватљивих и одговарајућих понуда”.  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о обустави поступка

Набавка услуга ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000

Дана 29. јануара 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 1. фебруара 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 676/3  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000
Рок за достављање понуда: 11. фебруар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       11. фебруар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

Набавка добара ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 42511110

Дана 30. јануара 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 1. фебруара 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 772/3 од 1. фебруара 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНОП 1114/2019 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 42511110
Рок за достављање понуда: 5. март 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       5. март 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог:Позив за достављање понуда Набавка цирк пумпи
Конкурсна документација Набавка цирк пумпи

Обавештење о измени рока за достављање понуда ЈНОП 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 29. јануара 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Обавештење о измени рока за достављање понуда број 9406/3-1 од 29. јануара 2019. године и Измењене конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140
Измењен рок за достављање понуда: 12. фебруара 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:                             12. фебруара 2018. године у 10 сати.
 Обавештење и измењена конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог: 
Обавештење о измени рока за достављање понуда са изменама
Измењена Конкуена докуменација

Питање и појашњење ЈНОП 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Заинтересовано лице у писаном облику елктронском пошиљком, доставило је захтев за појашњењем дана 29. јануара 2019. године, заведеном под бројем 675 дана 29.1.2019. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке мале вредности; ЈНОП 1343/2018
НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са обавезом објављивања накнадно Обавештења о померању рока за достављање понуда и измењене конкурсне документације за  достављање понуда у прилогу.
Прилог: Питање и појашњење заинтересованог лица

Одлука о обустави поступка ЈНОП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 23. јануара 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радоваа: Број: 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави отвореног поступка јавне набавке радова, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема пристиглих, прихватљивих, одговарајућих понуда”.
Објављујемо обавештење у прилогу:
Одлука о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1222/2018; СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000

Дана 11. јануара 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 1222/2018- СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем:  Мис систем доо, Ченеј 21233, Међународни пут бр. 83, ПИБ: 100453514, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова 1343/2018 ЈНОП; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 25. децембра 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 28. децембра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9406/3 од 28. децембра 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140
Рок за достављање понуда: 5. фебруара 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       5. фебруара 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Локација Горанаска