Обавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке

У поступку јавне набавке мале вредности услуга:ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200.
Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. године.
По донетој Одлуци о додели Уговора од 10.1.2020. године број 8698/5 и објави Обавештења о поднетом захтеву дана 22.1.2020. године број 8698/5-1 са заустављањем свих активности у предметној набавци, објављујемо решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 27.2.2020. године број 4-00-48/2020 достављеног 23.3.2020. године и уједно обавештење о наставку активности за окончање поступка у складу са наведеним решењем и раније објављене Одлуке о додели Уговора по стицању свих услова у односу на тренутне околности, решење у прилогу:
Rešenje komisije za zastitu prava ponudjaca

Leave a Reply