ЈНМВ 1.2.8/2017 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП Топлификација је комисијски одговорила на питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку ЈНМВ 1.2.8/2107-Услуге осигурања имовине и запослених-ПОЈАШЊЕЊЕ бр.1

Можете преузети овде:JNMV 1.2.8- 2017, 1. POJAŠNJENJE

ЈНМВ 1328/2017 Одлука о додели уговора; Санација ревизионих комора

Дана 21. априла 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1328/2017 Санација ревизионих комора, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
ПД Јадран доо, Београд, Корнатска бр.2, ПИБ: 100206540; МБ:07032358
Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели Уговора; Санација ревизионих комора

НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Снимање и израда геодетских подлога за потербе пројектовања топлификационог система. Набавка је спроводена кроз отворени поступак ЈНОП 1.2.17/2017.

Можете преузети овде ODLUKA JN OP 1.2.17 2017 G.PODLOGE

 

ЈНОП 1.1.12/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ,ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ-ПОЈАШЊЕЊЕ бр.2

ЈП Топлификација је комисијски одговорила на питања добијена од заинтересованог лица за предметну јавну набавку ЈНОП 1.1.12-Набавка арматуре-ручне, запорне,регулационе и секционе. Појашњење бр.2,

Можете преузети овде:JNOP 1.1.12- 2017, 2. POJAŠNJENJE

НАБАВКА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова  – Хитне интервенције – грађевински радови. Набавка је спроведена кроз  отворени поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.2/2017.

Можете преузети овде ODLUKA JNOP 1.3.2 2017

НАБАВКА УСЛУГА-УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању Јавне набавке Услуга ЈНМВ 1.2.8/2017-Услуге ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Можете преузети овде:1.2.8-2017-poziv-za-podnosenje-ponude;1.2.8-2017 Konkursna dokumentacija

НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор- Наруџбеницу бр 4,  о набавци добара – Набавка система предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система подручја Пожаревца.
Уговор је потписан на основу закљученог Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.15/2016.

Можете преузети овде  .JN 1.1.15-4 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

ЈНМВ 2.2.18/2017 ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИС ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СТАБИЛНИХ СИСИТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА-ОБАВЕШТЕЉЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела обавештење о додели уговора за ЈНМВ 2.2.18Н/2017 Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних сиситема дојаве пожара:

Можете преузети овде:2.2.18n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

НАБАВКА ДОБАРА-ЈН ОП-ОС 1.1.13/2017 НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧИЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС)

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању Јавне набавке добара ЈН ОП-ОС  1.1.13/2017 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог сиситема за конзумно подручије Пожаревац (ТС),

Јавна набавка се покреће  као Отворени поступак закључивањем Оквирног споразума, можете преузети овде:Poziv Za Podnosenje Ponude JNOP-OS 1.1.13-2017;JNOP -OS 1.1.13-2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA;

НАБАВКА УСЛУГА -УСЛУГА ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку ЈНМВ 1.2.23/2017 Услуге проценитеља имовине,

Можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.23-2017 Одлука о додели уговора