НАБАВКА РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Набавка радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.2.15/2017.

Можете преузети овде 1 3 15 2017 Odluka o dodeli

НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања ТС.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.16/2017.

Можете преузети овде JNOP 1 1 16 2017 AUTOMATIKA KONKURSNA PozivZaPodnosenjePonude pdf.

НАБАВКА УСЛУГЕ ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ, ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ПОСУДА ПОД ПРИТИСКОМ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга именованих тела за разврставање, преглед и испитивање посуда под притиском
Набавка је спроведена као набавка мале вредности наруџбеницом  ЈНМВ 2.2.24Н/2017.

Можете преузети овде JNMV 2.2.24N Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА ДОБАРА -АЛАТА И УРЕЂАЈА ПО ПАРТИЈАМА – 2. ПАРТИЈА – ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка алата и уређаја по партијама – 2. партија – Електрични алати.
Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.2/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODELI 1.1.2-II

НАБАВКА ДОБАРА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набака челичних цеви, цевних елемената и материјала.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.1./2017.

Можете преузети овде JNOP 111- 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Обавештење о закљученом уговору

Након успешно окончаног отвореног поступка јавне набавке РАДОВИ: ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ОРН 45231100-Општи радови на изградњи цевовода ЈН ОП 1.3.2/2017, Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац закључило је уговор са групом понуђача:
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “ARTE KOLOR” DOO POŽAREVAC и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE UG. UNITED ENGINEERING CO. DOO POŽAREVAC. Обавештење можете преузети доле:
Обавештење о зак. уговору

Одлука о обустави поступка 1.1.13.2017

Комисија за ЈН ЈП Топлификација Пожаревац донела је одлуку о обустави поступка јавне набавке 1.1.13/2017 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње ТС за конзумно подручје Пожаревца. Одлуку можете преузети на нашем сајту или портају УЈН
Одлука о обустави поступка 1.1.13.2017

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ – НАРУЏБЕНИЦИ 1.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга штампе рачуна и образаца. Исти је потписан на основу спроведеног поступка јавне набаве мале вресноти ЈН МВ ОС 1.2.11/2017 и закључивања оквирног споразума са једним пружаоцем услуга.

Можете преузети овде  1.2.11-1 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТС НА ЛОКАЦИЈИ- МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор за  набавку машиснких и грађевинских радова на изградњи топлификационог система на локацији – “Мале локације 2017”.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке  ЈН ОП 1.3.11/2017

Можете преузети овде JNOP 1.3.11 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

ЈНОП 1.1.12/2017 АРМАТУРА РУЧНЕ ЗАПОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о обустави поступка за предметну ЈНОП 1.1.12/2017 Арматура ручна запорна регулационе и секционе. Одлука о обустави

Можете преузети овде:JNOP 1.1.12-2017-Armatura,ručna zaporna ,sekciona Odluka o obustavi postupka.