НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци испоруке добара – Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС). Набавка  је спроведена кроз отворени поступак ЈН ОП 1.1.4/2017.

Можете преузети овде JNOP 1.1.4 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА „УСЛУГЕ ИМЕНОВАЊА ТЕЛА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ, ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ“ – ПОЈАШЊЕЊЕ 1.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности НАРУЏБЕНИЦОМ ЈНМВ 2.2.24Н/2017  – „Услуга именовања тела за разврставање, преглед и испитивање  опреме под притиском“.
Можете преузети овде JNMV 2.2.24n 2017 Појашњење 1

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга снимања и израде геодетских подлога за потребе пројектовања ТС кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.17/2017.

Можете преузети овде JNOP 1.2.17 2017 GEODETSKE PODLOGE. OBAVEŠTENJ EO ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Услуге физичко техничког обезбеђеља објеката ЈПТ; Измењена конкурсна документације,Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је комисијски одговорила на питања од стране заинтересованог лица за предметну ЈНМВ 1.2.9/2017 Услуге физичко техничког обезбеђеља објеката ЈПТ. Измењена конкурсна документација и Појашњење бр.1

Можете Преузети овде:JNMV 1.2.9- 2017, 1. POJAŠNJENJE; 1.2.9-2017 ЈНМВ-ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.2II/2017 2.Партија-Електрични апарати, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација је комисијски одговорила на питање од стране заинтересован лица за предметну јавну набавку ЈНМВ 1.1.2II/2017 2.Партија-Електрични апарати.Појашњење бр.2

Можете преузети овде:JNMV 1.1.2- 2017, 2. POJAŠNJENJE

Додатно појашњење и одговор: ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 12. маја 2017. године, заведеном под бројем 3098 од стране Наручиоца а све у вези са предметном јавном набавком;
ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;
Одговор и појашњење

НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА 2.ПАРТИЈА -НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА-ПОЈАШЊЕЊ БР.1,ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОК.

ЈП Топлификација је комисјски одговорила на питања од стране заинтересованог лица за предметну ЈНМВ 1.1.2-II/2017 Набавка алата и уређаја 2.Партија-Електрични апарати, и изменила конкурсну документацију за исту ЈНМВ.

Можете преузети овде:JNMV 1.1.2- 2017, 1. POJAŠNJENJE; JN MV 1. 1. 12-2017 II partija-Izmenjena k.d- NABAVKA ALATA

Набавка по партијама; ЈНМВ 112/2017 Партија 1 Набавка алата и уређаја

Дана 27. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке Алата и уређаја по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 12. маја 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1796/4-1 од 12. маја 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНМВ  112/2017
Партија I Набавка алата и уређаја

Рок за достављање понуда: 24. мај 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 24. маја 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда: Партија 1 Набавка алата и уређаја
Конкурсна документација; Партија 1 Набавка алата и уређаја

 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању предметне Јавне набавке  услуга,ЈНМВ 1.2.9/2017 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ,

Можете преузети овде:, POZIV 1.2.9-2017 fizičko tehničko obezbeđenje objekata JPT, 1.2.9-2017 JNMV КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈИ “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за набавку  – Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији  МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.  Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.11/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODLELI JNOP 1.3.11 2017