НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНОРЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о закључењу Оквирног споразума са једним понуђачем за набавку добара – Набавка арматуре и мерно регулационих сетова (МРС) та потребе изградње ТС .
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.5/2017.
Можете преузети овде  JN OP OS 1.1.5 2017 ODLUKA O ZAKLJUČENJU

ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2.Партија-Оригинални тонери, Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2 Парија-Оригинални тонери, Одлука о додели уговора,

Можете преузети овде:JNMV 1.1.7-II 2017 Odluka o dodeli ugovora

ЈНМВ 1.1.7-I/2017, Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1.Партија-Канцеларијски материјал,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.7-I/2017,Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1.Партија-Канцеларијски материјал-Одлуку о додели уговора

Можете преузети овде:1.1.7-I2017 Odluka o dodeli ugovora

НАБАВКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара –Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања ТС” спроведену кроз отворени поступак јавна набавка  ЈНОП 1.12.12/2017.
Можете преузети овде ЈНОП 1.1.16 217 ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2   на добијено питања/сугестију  од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  “Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56: Моравска 56  у Пожаревцу”. У складу са добијеном сугестијом, извршено је усаглашавање и измена конкурсне документације,  и као таква се објављује.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.

Можете преузети овде  2. Појашњење    2.  IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.6-

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56 Моравска 56 у Пожаревцу”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.

Можете преузети овде Појашњење 1   1. ИZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.6

Додатно појашњење у поступку; ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 20. јула 2017. године, заведеном под бројем 5000 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА
Партија
I – Набавка арматуре – секциона
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;
Oдговор и појашњење Партија 1

ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме-по Партијама, 2. Партија-Набавка штампача,копир апарата и опреме, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација  Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме -по Партијама, 2 партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме, Одлуку о додели уговора

Можете преузети овде:JNMV 1.1.8-II 2017 Odluka o dodeli ugovora

ЈНМВ 1.1.8-I/2017 Набавка рачунарске опреме, по Партијама, 1.Партија-Набавка рачунара и сродне опреме,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.8-I/2017-Набавка рачунарске опреме, по партијама, 1. Партија-Набавка рачунара и сродне опреме, Одлука о додели уговора,

Можете преузети овде:JNMV 1.1.8-I 2017-Odluka o dodeli ugovora

Набавка добара по партијама;Број ЈНМВ Н 2111/2017 – НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА – Партија I Набавка Кисеоника и Ацетилена

Дана 20. јула 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама мале вредности – наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 20. јула 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4967/3 од 20. јула 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
Број ЈНМВ Н 2111/2017 – Набавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
За Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Рок за достављање понуда: 31. јул 2017. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Измењен позив за достављање понуда
ЈНМВ Н 2111/2017 Измењена конкурсна документација наруџбеницом Набвка Ацетилена и кисеоника