1331/2017 Набавка радова: МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА(ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК)

Дана 26. јуна 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова машинско-грађевинских у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 06. јула 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4397/3 од 06. јула 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 1331/2017 МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА(ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК)
Рок за достављање понуда: 08. августа 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 08. августа 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
1331/2017 JNОП Poziv za dostavljenje ponuda
1331/2017 JNOP Konkursna dokumentacija Dunav PIK

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – 1.ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.1.12/2017  – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћириковац.

Можете преузети овде Појашњење 1

ЈНМВ 1.1.8 II/2017 Набавка рачунарске опреме По партијама-2.Партија-НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.8II/2017 -2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме,Позив и Конкурсну документацију

Можете преузети овде:POZIV 1.1.8-2017, 2.Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме,JN MV 1. 1. 8-2017 , II partija-NABAVKA ŠTAMPAČA, KOPIR APARATA I OPREME

ЈНМВ 1.1.8/2017 Набавка рачунарске опреме по Партијама, Партија 1.-Набавка рачунара и сродне опреме,Позив и конкурсна документација

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.18/2107 по Партијама-Партија 1.-Набавка рачунара и сродне опреме, позив и конкурсну документацију,

Можете преузети овде:POZIV 1.1.8-2017, 1.Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме,JN MV 1. 1. 8-2017 I partija-Računari i srodna oprema

НАБАВКА РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.
Набавка је спроведена као отворени поступак ЈНОП 1.3.15/2017.

Можете преузети овде  1.3.15 2017 ASFALT. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Услуга очитавања калориметара. Набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODELI 1.2.22 2017

ЈНМВ 2.2.10-Наруџбеница/2017 Израда стручних налаза електричних инсталацијама и громобрана, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.10/2017-Наруџбеница-Израда стручних налаза електричних инсталација и громобрана,

Можете преузети овде:2.2.10. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

2.1.4 Н/2107 НАБАВКА АУТОМАТА И ВОДЕ ЗА ПИЋЕ-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.1.4 Наруџбеницом/2017-Набавка аутомата и воде за пиће;

Овде можете преузети конкурсну документацију:2.1.4 N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНБОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6.ЛИЧКА ДИВИЗИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци машинских и грађевинских радова на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија. Набавка је спроведена кроз отврени поступак ЈН ОП 1.3.30/2017

Можете преузети овде  1.3.30 2017 VI LIČKA Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru.

ЈНМВ 1.2.9/2017 УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.2.9/2017  Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ,

Можете преузети овде:Одлука о додели уговора 1.2.92017