Сервис аутоелектрике ван гарантног рока – Обавештење о покретању набавке на коју се закон о јавним набавкама не примењује

ЈП “Топлификација” је покренула набавку Н 0062/2021 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока.
Можете преузети овде   Н 0062-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈИ МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР.5

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.5  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 5

СЕРВИС МОТОРНЕ АРМАТУРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга – Сервис моторне арматуре.  Јавна набавка је спроведена као јавна набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.2.17/2020.
Можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  “Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала”. Јавна набавка је спроведена као набавка   у отвореном поступку ЈНОП 1.1.1/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

– НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ – 2. ПАРТИЈА.- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама  – Партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и опреме“.  Јавна набавка је спроведена као набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.1.8-II/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА РАЧУНАРА И СРОДНЕ ОПРЕМЕ-1. ПАРТИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама,  Партија 1.  – Набавка рачунара и сродне опреме“.  Јавна набавка је спроведена као набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.1.8-I/2020.
Можете преузети овдеOбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку добара –  “Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала”. Јавна набавка је спроведена као набавка   у отвореном поступку ЈНОП 1.1.1/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ – Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуге –  “Сервис  аутоматике и опреме”. Јавна набавка је спроведена као набавка  на коју се закон о јавним набавкама не примењује, са циљем закључења наруџбенице за  ЈНМВ 2.2.27Н/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС – Oбавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку радова  – Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС”. Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку  ЈНОП 1.3.13/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.