ЕЛЕКТРО РАДОВИ СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТПС – Партија 1- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова “Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање -1. Партија. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.3.3/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додлеи уговора.

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку добара “Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.17/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама- по партијама Партија 1- Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама за инвестиције. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.16/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 10

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 10  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС .
Можете преузети овде Обаштење о закљученом појединачном уговору.

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку услуге “КСнимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања топлификационог система“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности услуга ЈНМВ 1.2.11/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”.
Можете преузети овде Oдлука о закључењу оквирног споразума. 

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку услуге “Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.18/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку услуга „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док   трају   радови“.
Набавка је спорведена као јавна набавка мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ 2.2.15Н/2020.

Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке  радова – Изградња топлопредајне станице 9/85 Шеста личка 85. Набавка се спроводи у отвореном поступку ЈНОП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка.

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке  радова – Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209 у отвореном поступку ЈНОП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка.