ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦРНОГОРСКА” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Црногорска. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЈНПП 1.3.19/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ОТВАРАЊА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1  за јавну набавку мале вредности  ЈНМВ 1.2.14/2019 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС. Наручилац је уочио ненамерну техничку грешку  у већ објављеној конкурсној документацији  и на основу ње је извршио 1. измену конкурсне документације и померање рока отварања понуда.
Можете преузети овде  Појашњење 1,  1.Измењена конкурсна документација Обавештење о продужењу рока отварања понуда

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара –„Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС“. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.17/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.16/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и ИТПС ПЕЋКА–IV-2 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС ПЕЋКЕ- II, ИТПС ПЕЋКА-III, ИТПС ПЕЋКА-IV-1 и  ИТПС ПЕЋКА–IV-2“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.32/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаKонкурсна документација

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦАНЕ БАБОВИЋ 1” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Цане Бабовић 1“. Набавка је спроведена кароз отворени поступак ЈНОП 1.3.18/2019.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр.1  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНМВ 1.2.22/2019 – Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа.
Можете преузети овде Појашњење 1

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је изменила конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2019 “Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа”. На основу измене, а у складу са законом о јавним набавкама, продужен је рок за подношење понуда.
Можете преузети овде Обавештење о продужењу рока отварања понуда1. Измењена конкурсна документација

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 1.2.14/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда. Kонкурсна документација

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БРОЈ 4

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 4 на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС . 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4