НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – 5. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 5  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.1.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћирикова.

Можете преузети овде Појашњење 5

 

ЈНМВ 1.1.7/2017 По Партијама-2.Партија-Оригинални тонери, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.7, по Партијама, 2.Партија-Оригинални тонери,Позив и Конкурсну документацију за  Ј.Н,

Можете преузети овде:POZIV 1.2.7-II-2017-Originalni toneri, 1 1 7-II 2017 k.d Originalni toneri.

ЈНМВ 1.1.7/2017 По партијама, 1. Партија-Канцеларијски материјал,Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.7/2017 По Партијама -1.Партија-Канцеларијски материјал, Одлуку о покретању и Конкурсну документацију за предметну јавну набавку.

Можете преузети овде:POZIV 1.1.7-I-2017-Kancelarijski materijal,1 1 7-I 2017 konkursna dokumentacija

НАБАВКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме аутоматике за потребе изградње и одржавања топлификационог система Град Пожаревца. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.16/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.1.16 2017

ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС), на основу којег је извршена измена конкурсне документације и продужен је рок за достављање понуда.
Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2  у циљу закључења оквирног споразума.

Можете преузети овде  ЈН ОП ОС 1.1.13 217-2 Појашњење 1 JNOP OS 1.1.13 2017-2 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNOP OS 1.1.13 2017-2 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.

УСЛУГА ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОВАБЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац обавештава да је у поступку  јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2017 – “Набавка услуге очитавања калориметара” поднет Захтев за заштиту права.

Можете преузети овде 1. ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – 4.ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 4    на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.1.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћириковац.

Можете преузети овде Појашњење 4

ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама, Партија 5-Сервис постројења за повишење притисака,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама, Партија 5-Сервис постројења за повишење притиска,

Можете погледати овде:Odluka o dodeli ugovora 1.2.1-5-2107

јнмв 1.1.8-II/2017 Набавка штампача, копир апарата и опреме-Измењена конкурсна документација.

Јп Топлификација је комисијски одговорила на питање бр.1 од стране заинтересованог лица за предметну ЈН 1.1.8-II/2017 Набавка штампача, копир апарата и опреме-Питање и одговор бр.1 и Измењена конкурсна документација.JN MV 1. 1. 8-2017 II partija-Ispravljena k.d NABAVKA ŠTAMPAČA, KOPIR APARATA I OPREME, JNMV 1.1.8-II- 2017, 1. POJAŠNJENJE

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – 2.ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2  и Појашњење бр 3.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.1.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћирикова.

Можете преузети овде Појашњење 2 Појашњење 3