ЈНМВ Н 212/2017 Обавештење о закљученом уговору

Дана 13. априла 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ, а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем,
ПД Сигма ТМ доо, Пожаревац, Кнеза Лазара бр.2 ПИБ: 101975164, МБ: 06948235
Објављујемо обавештење у прилогу:
ЈНМВ Н 212/2017 Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о закључењу Оквирног споразума за предметну јавну набавку услуга – Услуга штампање рачуна и образаца. Набавка се спроводи кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ ОС 1.2.11/2017.

Можете преузети овде  ODLUKA JNMV OS 1.2.11 217 OKVIRNI ŠTAMPA

 

ЈНМВ Н 212/2017 Обавештење о донетој одлуци о додели Уговора

Дана 11. априла 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
ПД Сигма ТМ доо, Пожаревац, Кнеза Лазара бр.2 ПИБ: 101975164, МБ: 06948235
Одлука о додели у прилогу:
ЈНМВ Н 212/2017; Одлука о додели уговора; Ситан потрошни материјал за потребе ЈПТ

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУННО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.1.4/2017  – Набавка  предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) .

Можете преузети овде  ЈНОП 1.1.4 2017 Појашњење 2

НАБАВКА УСЛУГА-СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку ЈНМВ 1.2.3/2017 Сервис аутоматике и опреме:

Можете преузети овде:1.2.3 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU SERVIS AUTOMATIKE I OPREME

НАБАВКА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – “Набавка активне електричне енергије”,  спроведену кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.1.18/2017.

Можете преузети овде  STRUJA Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 1.1.18. 2017

ЈНОП 111/2017 НАБАВКА ДОБАРA ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА

Дана 10. априла 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 11. априла 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2332/3 од 11. априла 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 111/2017 НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА
Рок за достављање понуда 18. мај 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 18. мај 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
ЈНОП 111/2017 Конкурсна док.; Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала
ЈНОП 111/2017 Позив за достављање понуда

JНМВ 1.2.7-По партијама, 2.партија-Угоститељске услуге-Прослава славе

ЈП Топлификација је донела одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.2.7-II/2017-Партија 2-Угоститељске услуге-прослава славе:

Можете видети овде:ODLUKA JNMV 1.2.7.II

ЈНМВ 1.2.7-I/2017 Угоститељскњ услуге по партијама-Партија 1. Угоститељскњ услуге-пословни ручак

ЈП Топлификација је донела одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.2.7-I-Партија 1.-Угоститељске услуге-пословни ручак;

Можете преузети овде:ODLUKA JNMV 1.2.7.I

ЈНОП 134/2017 НАБАВКА; ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Дана 28. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова-грађевинских у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 10. априла 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1916/3 од 10. априла 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 134/2017
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Рок за достављање понуда: 16. мај 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 16. маја 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
ЈНОП 134/2017 Позив за достављање понуда; Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца
ЈНОП 134/2017 Конкурсна док.; Набавка грађевинских радова на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца