НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку добара наруџбеницом ЈН МВ 2.1.6Н/2020 –“Набавка биротехничке и друге опреме”.
Можете преузети овде  Обавештење о закљученом уговору.

Обавештење о донетом Решењу о одбацивању Захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке

У поступку јавне набавке мале вредности услуга:ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200.
Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. године.
По донетој Одлуци о додели Уговора од 10.1.2020. године број 8698/5 и објави Обавештења о поднетом захтеву дана 22.1.2020. године број 8698/5-1 са заустављањем свих активности у предметној набавци, објављујемо решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 27.2.2020. године број 4-00-48/2020 достављеног 23.3.2020. године и уједно обавештење о наставку активности за окончање поступка у складу са наведеним решењем и раније објављене Одлуке о додели Уговора по стицању свих услова у односу на тренутне околности, решење у прилогу:
Rešenje komisije za zastitu prava ponudjaca

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39 – 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 3. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 3. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовић 39″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2020.
Можете преузети овде 2. Oбевштење о продужењу рока за подношење понуда, 3. Измењена конкурсна документација.

УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку  услуга  ЈНМВ 1.2.24/2020 “Услуге проценитеља имовине”.. 
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈПТ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила  2. измену конкурсне документације за јавну набавку  радова  ” Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈПТ”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.7/2020.
Можете преузети овде Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 2.Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 2. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовића 39″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда,  2. Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП  „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 1. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.17/2020.
Можете преузети овде Обавешђтење о продужењу рока за подношење понуда и  1. Измењена конкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 1. измену конкурсне документацијеа за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 45а. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.15/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 1. Измењена конкурсна документација

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за  јавну набавку  радова  – “Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији TПС  Моравска 22“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА – I ПАРТИЈА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку добара ЈН МВ 1.1.7/2020  –“Набавка канцеларијског потрошног материјала,  I-Партија : Канцеларијски материјал.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.