НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци електричне енергије. Јавна набавка је  спроведена у отвореном поступку ЈНОП 1.1.18/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација пожаревац је за ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду израдила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.24. Н 2019  Конкурсна документација

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000

Дана 18. марта 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга: ЈНМВ 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000 након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: PD Traco doo, Beograd, Ljube Davidovića 55/6, ПИБ: 100438897, МБ:07797001, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

Обавештење о закљученом Уговору ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Дана 18. марта 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1114/2019 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: ТДМ доо, Београд, Јурија Гагарина 164 б, ПИБ:100431841, МБ: 06310184, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о закљученом Уговору

ЈНМВ 2.2.41 Н-II/2019 Набавка угоститељских услуга-II-Партија -Прослава Славе, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.41 Н-II/2019 Набавка угоститењских услуга-II-Партија-Прослава славе, уредила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.41-II- Н 2019  Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.41-I-Н/2019 Набавка угоститељских услуга, I-Партија, Пословни ручак, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.241-I/Н/2019 Набавка угоститељских услуга,I -Партија-Пословни ручак, донела конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.41-I- Н 2019  Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 15. марта 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број: 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде”,
Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Obavestenje o obustavi postupka

Набавка услуга ЈНМВ 1222/2019; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 12. марта 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 15. марта 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1832/3  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 1222/2019 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100
Рок за достављање понуда: 26. март 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       26. март 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог;Позив за достављање понуда , Конкурсна документација
ВКП* Вреловод Костолац-Пожаревац

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000

Дана 11. марта 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга; ЈНМВ 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача: PD Traco doo, Beograd, Ljube Davidovića 55/6, ПИБ: 100438897, МБ:07797001, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлука о додели уговора у прилогу.
Прилог:Одлука о додели Уговора

Одлука о додели Уговора 1114/2019 ЈНОП; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Дана 6. марта 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара; ЈНОП 1114/2019 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача: ТДМ доо, Београд, Јурија Гагарина 164 б, ПИБ:100431841, МБ: 06310184, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлука о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора