Набавка добара ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121.

Дана 23. јула 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 23.јула 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4898/3 од 23.јула 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121.
Рок за достављање понуда: 22. август 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       22. август 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:111 2019 Poziv za dostavljenje ponuda
111 2019 Konkursna dok Nabavka celicnih cevi

Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 22. јула 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНМВ 1123/2019НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Трацо доо, Београд, Љубе Давидовића 55/6, ПИБ: 100043897, МБ: 07797001, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог: Обавештење о потписаном Уговору

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација Пожаревац је потписала угово за ЈН ОП 1.3.16/2019-2 Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС. Набавка је спороведена кроз отворени поступак.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.1.9/2019-II, Набаввка пословног софтвера MS Office. Питање бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2019-II,Набавка пословног софтвера MS Office одговорила на Питање бр .2, које

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019-II, 2. Појашњење

ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS Office, 1.Појашњење

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS Office одговорила на 1.Појашњење.

Одговор можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019, 1. Појашњење

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019”, БАЛОН ХАЛУ И ТРИ ТПС – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКАА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка  јавне набавке радова  –”Изградња прикључака на ТС за “Мале локације 2019″, Балон халу и 3 ТПС”. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2019.
Можете преузети овде Oдлука о обустави поступка

ИЗРАДА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА И ОПРЕМАЊЕ ТПС У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА ТОПЛОТНИХ КАПАЦИТЕТА НА ВЕЋ ИЗГРАЂЕНИМ ДИСТРИБУТИВНИМ ЗОНАМА: ТПС “СУВОБОРСКА 12”. ТПС “УЖИЧКА 31-33” И ТПС “МОШЕ ПИЈАДЕ” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ je донела одлуку о додели уговора за јавну набавку радова –” Израда прикључних топловода и опремање ТПС у циљу проширења топлотних капацитета на већ изграђеним дистрибутивним зонама: ТПС „Сувоборска 12“; ТПС „Ужичка 31-33“ и ТПС „Моше Пијаде“. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.31/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка пословног софтвера MS OFFICE, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.9/2019 Набавка Пословног софтвера MS OFFICE, израдила Позив за достављање понуда и  Конкурсну документацију који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.9- 2019-Позив за подношење понуда ,ЈНМВ 1. 1. 9-2019 Kонкурсна документација.

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –”Услуге очитавања калориметара”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.2.18/2019.
Можете преузети овде Kонкурсна документација,  Позив за подношење понуда

ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Услуге штампање рачуна и образаца, Обавештење о закљученом оквирном споразуму

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Услуге штампања рачуна и образаца урадила Обавештење о закљученом оквирном споразума који можете преузети овде:ЈН МВ ОС 1.2.29 2019 Обавештење о закљученом Оквирном споразуму