ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме 2.Партија-Набавка штампача копир апарата и опреме, 2.Измењена к.документација, Обавеште о продужењу рока за подношење понуда

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела 2. Измењену конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда који,

можете преузети овде:2. ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.1.1.8-II-2018-Oбавештење-о-продужетку-рока-за-достављање-понуда-2.

Одлука о додели Уговора ЈНМВ Н 2110/2018 Партија II- НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈПТ

Дана 7. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности-наруџбеницом , ЈНМВ Н 2110/218 Набавка техничких гасова по партијама; Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
                    Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача за
Партија II-СТР Профил Иван Ивић ПР Пожаревац, Моравска 121. Пожаревац, PIB: 103275762, самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора Набавка техничких гасова Партија 2

Одлука о додели Уговора ЈНМВ Н 2110/2018 Партија I; НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА ЗА ПОТРЕБА ЈПТ

Дана 7. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности-наруџбеницом , ЈНМВ Н 2110/218 Набавка техничких гасова по партијама; Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
                    Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку јавне набавке односно понуђача за
Партија I-Messer Tehnogas ad, Beograd, Banjički put bb, PIB:100002942,
самостално без подизвођача и чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора. Одлука о додели уговора у прилогу:
Одлука о додели Уговора Набавка техничких гасова Партија 1

ЈНМВ 1.1.8 Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама, 2. Партија: Набавка штампача, копир апарата и опреме, 2.Појашњење, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама, 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела: 2.Појашњење, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и Измењену конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:JНМВ 1.1.8-II- 2018, 2. ПОЈАШЊЕЊЕ,1.1.8-II 2018 Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда,ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2018   –”Технички преглед нових објеката ТС”.
Можете преузети овде JNMV 1.2.4 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 1.2.4 2018 Poziv Za Podnosenje Ponude

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  мале вредности ЈНМВ  1.2.26/2018 – Услуге мобилне телефоније, на основу кога је извршена 1. измена конкурсне документације и у складу са законом о јавним набавкама извршила продужење рока за подношење понуда.
Можете преузети овде  POJASNJENJE 1. JNMV 1.2.26 2018 ЈНМВ 1.2.26 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 1. IZMENJENA KONKURSNA 1 2 26 2018

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Радиографска контрола заварених спојева на ТС.
Набавка је спорведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2018.
Можете преузети овде JNMV 1.2.3 2018 ODLUKA O DODELI

 

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова –  Машински и грађевински радови на изградњи дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС Кучевачка. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак  јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда ЈНПП 1.3.35/2018.
Можете преузети овде JNPP 1.3.35 2018 ODLUKA O DODELI

 

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018 –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС. 
Набавка је спровене кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  у циљу закључеља оквирног споразума са једним понуђачем.
Можете преузети овде JNOP OS 1.1.5 2018 ODLUKA O DODELI

ЈНМВ 2.2.12Н/2018 Корективна процена ризика радних места, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.12Н/2018 Корективна процена ризика радних места уредила позив и Конкурсну документацију коју ,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.12. Н 2018 Конкурсна документација