Одлука о додели Уговора 1112/2019 ЈНОП ПП; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА 1 И 2, ОРН: 44163000

Дана 14. маја 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара по партијама; ЈНОП ПП 1112/2019 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Партија I             Набавка арматуре – секциона
Партија II            Набавка арматуре – ручне запорне и регулационе,
oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора по партијама, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача за Партије I и II: ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514 , самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора, Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели Уговора Партија 1
                  Одлука о додели Уговора Партија 2

ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња ТПС “Моравска 22”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.22/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда Kонкурсна документација

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛИФИКАЦИОНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац донела одлуку о обустави  поступка набавке радова у отвореном поступку ЈНОП 1.3.16/2019 – Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС.
Можете преузети овде Одлука о обустави поступка

СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписла  Уговор за предметну јавну набавку услуга – Систематски лекарски преглед запослених. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала-По партијама, 2. Партија-Оригинални тонери,Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, 2.Партија-Оригинални тонери је уредила Позив и Конкурсну документацију ,коју

можете преузети овде:Позив ЈНМВ 1.1.7-II-2019-Оригинални тонери, ЈНМВ 1 .1. 7-II 2019 конкурсна документација

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КОМПЛЕТНЕ ПРИМЕРНЕ МРЕЖЕ – ГОРАНСКА И I СРПСКИ УСТАНАК – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

JП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку од додели Уговора  за набавку радова у отвореном поступку ЈНОП 1.3.29/2019 -Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне мреже-Горанска и I српски устанак.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

јнмв 1.2.7/2019 Услуге осигурања имовине и запослених, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2019 Услуге осигурања имовине и запослених уредила Позив и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.7-2019 Конкурсна документацијa, 1.2.7-2019-Позив за подношење понуда.

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

JП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додлеи уговора за јавну набавку мале вредности  ЈНМВ 1.2.14/2019 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.16/2019.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.  Уговор је потписан на основу потписаног Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.5/2018.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.