Одговор, појашњење и објава измењене ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200,

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 5. децембра 2019. године, заведеног од стране Наручиоца дана 6. децембра 2019. године, под бројем 8966 у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200, поступајући по достављеном комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са изменом и објавом конкурсне документације, без измене рока за  достављање понуда.
Појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и Позива за достављање понуда.
Прилог:2 Одговор и појашњење на постављено питањe
Измењена конкурсна документација Термовизијско снимањеdoc

Појашњење и одговор на достављена питања ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 4. децембра 2019. године, заведеног од стране Наручиоца дана 5. децембра 2019. године, под бројем 8957 у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200, поступајући по достављеном комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене  конкурсне документације и рока за  достављање понуда.
Појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и Позива за достављање понуда.
Прилог:Одговор и појашњење на постављено питањe

Набавка услуга 1216/2019 ЈНМВ: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200

Дана 28. новембра 2019. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 3.12.2019. године, Позив за достављање понуда број 8698/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1216/2019 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200
Рок за достављање понуда: 12. децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       12. децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу.
Прилог:
Конкурсна документација Термовизијско снимање
Позив за достављање понуда Термовизијско снимање

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ, ИЗВОДЉИВОСТИ И ИСТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ДАЉИНСКИ СИТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – НАРУЏБЕНИЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора,  за набавку услуге  –„Услуга израде претходних студија оправданости и изводљивости и студија оправданости и изводљивости за даљински систем града Пожаревца“.
Набавка се спроводи као набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује. – ЈНМВ 2.2.43Н/2019.
Можете преузети овде    Oбавештење о закљученом уговору- наруџбеници.

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ, ИЗВОДЉИВОСТИ И ИСТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ДАЉИНСКИ СИТЕМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности -НАРУЏБЕНИЦОМ,  за набавку услуге  –„Услуга израде претходних студија оправданости и изводљивости и студија оправданости и изводљивости за даљински систем града Пожаревца.
Набавка се спроводи као набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује. – ЈНМВ 2.2.43Н/2019.
Можете преузети овде Позив и  Конкурсна документација

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара ЈНМВ 1.1.6/2019 -Набавка горива и ТНГ. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору

Набавка радова 132/2019 ЈНОП; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000

Дана 25.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 29.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8570/3 и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 132/2019 МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000.
Рок за достављање понуда: 31.децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       31.децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Монтажа термоизолације

Набавка добара 1124/2019 ЈНОП: НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА

Дана 21.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 28.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8487/3 и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНОП 1124/2019 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111.
Рок за достављање понуда: 30.децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       30.децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, 1. ПАРТИЈА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара ЈНОП 1.1.1/2019 -Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала-Партија 1. Набавка је спроводена  кроз отворени поступак јавне набавке.
Можете преузети овде Oбавештење о закученом уговору

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала оквирни споразум  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору