НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електроенергетског материјала и опреме.  Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2018.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ЈНМВ 2.2.6Н/2018 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантних црева и ванредно пуњење апарата, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.6Н/2018 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантних црева и ванредно пуњење апарат израдила конкурсну документацију коју, 
Можете преузети овде:  Конкурсна документација

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 9/60+11/60 – НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18.  Уговор је потписан на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке  ЈН ОП 1.3.20/2018-3.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1222/2018; СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000

Дана 11. јануара 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 1222/2018- СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем:  Мис систем доо, Ченеј 21233, Међународни пут бр. 83, ПИБ: 100453514, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Обавештење о закљученом уговору

ШТАМПАЊЕ РАЧУНА И ОБРАЗАЦА -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 3  који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку услуга ЈНМВ ОС 1.2.11/2017  –“Штампање рачуна и образаца”.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци услуга-  Услуге мобилне телефоније.  Уговор је потписан на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.26-2/2018. 
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА) – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

јП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица)“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаKонкурсна документација

Набавка радова 1343/2018 ЈНОП; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 25. децембра 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 28. децембра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9406/3 од 28. децембра 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140
Рок за достављање понуда: 5. фебруара 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       5. фебруара 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Локација Горанаска

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –”Набавка електроенергетског материјала и опреме”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вердности ЈНМВ 1.1.24/2018.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда , Kонкурсна документација

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИРАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 9/60+11/60 – НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18. Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.20/2018.
Можете преузети овде Одлука о додлеи уговора