ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦАНЕ БАБОВИЋ 1” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Цане Бабовић 1“. Набавка је спроведена кароз отворени поступак ЈНОП 1.3.18/2019.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр.1  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНМВ 1.2.22/2019 – Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа.
Можете преузети овде Појашњење 1

КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је изменила конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2019 “Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа”. На основу измене, а у складу са законом о јавним набавкама, продужен је рок за подношење понуда.
Можете преузети овде Обавештење о продужењу рока отварања понуда1. Измењена конкурсна документација

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 1.2.14/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда. Kонкурсна документација

ЈНМВ 2.2.41-II-Н/2019 Набавка угоститељских услуга по партијама: Партија 2-Угоститељске услуге-Прослава славе, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожареавац ја за јнмв 2.2.41-II-Н/2019 Набавка угоститељских услуга по партијама : Партија 2-Угоститељске услуге-Прослава славе је донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде: 2.2.41-II Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БРОЈ 4

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 4 на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС . 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 4

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР.5

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 5  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде Обавештење о закљученом појединачном уговор бр. 5

ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду уредила Обавештење о закљученом уговору коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.24Н/ 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

Набавка услуга ЈНМВ 1222/2019; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 8. априла 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, истог дана комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2507/3  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 1222/2019 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100.
Рок за достављање понуда: 17. април 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       17. апри 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог; Poziv za dostavljanje ponuda Kosenje VKP
Konkursna dokumentacija Kosenje VKP
ВКП* Вреловод Костолац-Пожаревац

Обавештење о обустави поступка број ЈНМВ 1222/2019; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 8. априла 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга број ЈНМВ 1222/2019 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100 након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” из објективних  доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка а који онемогућавају да се започети поступак оконча.”  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о обустави поступка