ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.47Н/2020 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.47 Н 2020 Обавештење о закљученом уговору.

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ- 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочених ненамерних пропуста извршила 1. измену конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.8/2020″ Изградња топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб“.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МОРАВСКА 22 – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочених ненамерних пропуста извршила 1. измену конкурсне документације за јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.5/2020″ Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији TПС Моравска 22″.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 22 -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 8

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 8  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС” на локацији Моравска 22.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном  уговору бр. 8.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈ ИМОРАВСКА 22 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 3

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 3  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за локацију Моравска 22. 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3.

ЈН МВ 1.1.7-II/2020 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2. Партија: Оригинални тонери, 2.Појашњење,Измењена конкурсна документација,Померање рока

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2020 , 2. Партија: Оригинални тонери уредила: Одлука померању рока, Појашњење бр.2 и Измењену конкурсну документацију, које можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-II-2020Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 Измењена конкурсна документација.,JНМВ 1.2.7-II- 2020, 2. Појашњење

ЈНМВ 2.2.20 Н/2020 Услуге оржавање штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.20Н/2020 Услуге одржавање штампача, копир апарата и опрем ван гарантног рока уредила позив и конкурсну документацију коју можете преузети оовде:ЈНМВ2.2.20Н-2020 К.Документација

Конкурсна документација ЈНМВ 1218/2020; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА,ОРН: 773312100.

Дана 7. фебруара 2020. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 11.2.2020. године, Позив за достављање понуда број 794/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1218/2020
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА
ОРН: 773312100.
Рок за достављање понуда: 20. фебруар 2020. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       20. фебруар 2020. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу. Прилог:
Позив за достављање понуда ЈНМВ 1218 2020 Кошење ВКП
Конкурсна документација ЈНМВ 1218 2020. Кошење ВКП

ЈНМВ 1.1.7-II/2020 2.Партија-Оригинални тонери-Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2020  2.Партија-Оригинални тонери уредила одговор на Појашњење бр.1, који можете преузети овде:JНМВ 1.1.7-II- 2020, 1. Појашњење

ЈНОП 1.1.1-II/2019 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-2.Партија:Остали машински материјал, Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.1-II/2019 Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала-2.Партија:Остали машински елементи, донела Обавештење о обустави поступка јавне набавке коју можете преузети овде:JН ОП 1.1.1-II-2019.Oбавештње о обустави поступка јавне набавке