Појашњење са изменом ЈНОП 114/2019; ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

     Заинтересовано лице доставило је писано елктронском поштом, захтев за појашњењем дана 10.јун 2019. године, заведеног под бројем 3994 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком добара у поступку јавне набавке ЈНОП 114/2019; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са прихваћеним захтевом, изменом и допуном конкурсне документације за  достављање понуда, без измене рока за достављање понуда.
Прилог: Појашњење и одговор са Изменом

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.15/2019 – Набавка поклопаца за ревизионе коморе.
Может епреузети овде Позив за подношење понуда,  Конкурсна документација

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, 2. ПАРТИЈА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.7-/2019 Набавка канцеларијског материјала, 2. Партија – Оригинални тонери.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца-Поновљени поступак уредила Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:JНМВ-ОС-1.2.29-2019-Позив-за-подношење-понуда-Поновљени поступак,ЈНМВ ОС 1. 2. 29 – 2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

ЈН МВ -ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Обавештење о обустави поступка.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН МВ -ОС Штампање рачуна и образаца израдило Обавештење о обустави поступка који,

можете преузети овде: ЈН МВ-ОС 1.2.29 2019 Oбавештење о обустави поступка

ЈНМВ 2.2.20Н-I Партија-Услуге техничког обезбеђења, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.20Н-I/2019 Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите, I-Партија- Услуге техничког обезбеђења, уредила конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.20-I-Н 2019 Конкурсна документација

 

Набавка добара 114/2019 ЈНОП: НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 44163120

Дана 24. маја 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 4.јуна 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 3430/3 од 4.јуна 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120.
Рок за достављање понуда: 10. јул 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       10. јул 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог114 2019 Позив за достављање понуда
114 2019 Конкурсна документација

ИЗГРАДЊА ТПС “МОРАВСКА 22” – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основи уочене техничке грешке извршила 1. измену конкурсне документације и продужила рок за подношење понуда.
Можете преузети овде   1.Измењена конкурсна документација

ЈНМВ ОС1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца, Одлука о обустави поступка.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ ОС 1.2.29/2019 Штампање рачуна и образаца донела Одлуку о обустави поступка, који можете преузети овде:

ЈНМВ OС 1.2.29 2019 Одлука о обустави поступка

Набавка добара ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 20.маја 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 31.5.2019. године, Позив за достављање понуда број 3431/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1123/2019 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100
Рок за достављање понуда: 10. јуни 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       10. јуни 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу.
Прилог;1123 2019 Позив за достављање понуда
1123 2019 Конкурсна документација Набавка размењивача топлоте i