Набавка радова 132/2019 ЈНОП; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000

Дана 25.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 29.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8570/3 и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 132/2019 МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000.
Рок за достављање понуда: 31.децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       31.децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Монтажа термоизолације

Набавка добара 1124/2019 ЈНОП: НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА

Дана 21.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 28.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8487/3 и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНОП 1124/2019 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111.
Рок за достављање понуда: 30.децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       30.децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, 1. ПАРТИЈА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара ЈНОП 1.1.1/2019 -Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала-Партија 1. Набавка је спроводена  кроз отворени поступак јавне набавке.
Можете преузети овде Oбавештење о закученом уговору

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала оквирни споразум  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.1.22/2019-2 НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.22/2019-2 – Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи уредила Обавештење о закљученом уговору , који можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.3Н- 2019 Обавештење о закљученом уговору.

ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 1.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПС-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.3/2019 Електрорадови  на изградњи ТПС, Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 1.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПС-РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела Решење о исправци одлуке о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.3./2019-2 – Електрорадови  на изградњи ТПС, ОРН 45311200 – Електро-монтажни радови, ЈН МВ 1.3.3/2019-2, Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС.
Можете преузети овде  Решење о исправци одлуке о додели уговора

ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада уредила Одлуку о додели уговора коју можете презуети овде:ЈНМВ1.2.28-2019 Одлука о додели уговора.

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, 1. ПАРТИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку добара ЈНОП 1.1.1/2019 -Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала-Партија 1. Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора