НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “РАТАРСКА 45А”, ТПС “РАТАРСКА 146” И ТПС “РАТАРСКА 209”-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 9

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 9  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС” за локације ТПС “Ратарска 45а”, ТПС “Ратарска 146” и ТПС “Ратарска 209”.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 9

Leave a Reply