Вести

Обавештење о потписаном уговору; НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА Партија 1

Дана 21. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности по партијама  ЈНМВ 112/2017 Набавка алата и уређаја – Партија 1,
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем,
ПД Елмот доо, Пожаревац, Косовска бр. 78, ПИБ: 106450887; МБ: 20604255
Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештење о додели уговора Набавка алата и уређаја Партија – 1

ЈАВНИ ПОЗИВ РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ И ПРИКЊУЧНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ “СЕЛО ЋИРИКОВАЦ”

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНОП 1.3.12/2017 Радови на доградњи дистрибутивне и прикључне мреже на локацији “село Ћириковац” у Ћириковцу, можете преузети овде:

PozivZaPodnosenjePonude.1.3.12,KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.12 коначно

НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈ И ПОЗИВ

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.1.8/2017 Наруџбеницом, Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене;

Можете преузети овде: 2..1.8. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

Одлука о додели уговора: САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА

Дана 19. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке радова у отвореном поступку ЈНОП 1329/2017 Набавка радова санација чврстих тачака, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспеле понуде у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора понуђачу;
Mijat Kuzmanović PR ZR Welding, V.Plana, Despota Stefana 42,
PIB: 102658445; MB: 55867631

Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели уговора Санација чврстих тачака

ЈНМВ 2.2.28 Н/2017 ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И СЕРВИС ОПРЕМЕ ПП ЗАШТИТЕ-Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о додоели уговора за ЈНМВ 2.2.28/2017-Наруџбеницом-Периодични преглед и сервис опреме ПП заштите,

Можете преузети овде:2.2.28n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Одлука о додели уговора; НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА – Партија I

Дана 15. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале вредности по партијама- Партија 1 ЈНМВ 112/2017 Набавка алата и уређаја-Партија 1, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
ПД Елмот доо, Пожараевац, Косовска бр.78, ПИБ: 106450887; МБ: 20604255
Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели уговора: Набавка алата и уређаја Партија I

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара –” Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца(ТС).
Набавка се спроводи кроз отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП ОС 1.1.13/2017-2, у циљу закључења оквирног споразума.

Можете преузети овде Poziv JN OP OS 1.1.13 2017-2 ZaPodnosenjePonude pdf JN OP OS 1.1.13 2017-2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

НАБАВКА УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2017 -“Набавка услуге очитавања калориметара”.

Можете преузети овде POZIV 1.2.22-2017 OČITAVANJE KALORIMETARA1.2.22 2017 KONKURSNA OČITAVANJE KALORIMETARA

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави јавне набавке ЈНОП ОС 1.1.13/2017 – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца.  По истеку рока за подношење Захтева за заштиту права,  објављује Обавештење о обустави поступка.

Можете преузети овде JN OP OS 1.1.13 2017 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke pdf

Обавештење купцима који имају неизмирене обавезе

Обавештавају се купци топлотне енергије који имају неизмирене а доспеле обавезе по основу утрошене топлотне енергије, да је потребно да у најкраћем року измире своја дуговања, како би избегли непотребне трошкове принудне наплате преко јавних извршитеља.