Вести

Одлука о додели уговора; ЈНМВ Н 2111/2017 Набавка техничких гасова по партијама, Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена

Дана 10. августа 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 2111/2017 Број ЈНМВ Н 2111/2017 – Набавка техничких гасова по партијама,
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
За Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:  Messer Tehnogas ad, Beograd, Banjički put bb, PIB:100002942
Одлука о додели у прилогу:
Odluka o dodeli ugovora Acetilen Kiseonik

Додатно појашњење у поступку; ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 08. августа 2017. године, заведеном под бројем 5887 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА
Партија I – Набавка арматуре – секциона
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих без измене раније објављене Конкурсне документације и Позива за достављање понуда у прилогу;
Odgovor i pojasnjenje 2

ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме 2. Партија -Набавка штампача, копир апарата и опреме, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме по партијама, 2. Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме:

Можете преузети овде:1.1.8-II.-2017-Obavestenje-O-Zakljucenom-Ugovoru

ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2.Партија-Оригинални тонери, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обабавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2.Партија-Оригинални тонери, Обавештење о закљученом уговру

Можете преузети овде:1.1.7-II-2017 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈНМВ 1.1.8-I/2017 Набавка рачунарске опреме по партијама, 1.Партија-Набавка рачунара и сродне опреме, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.8-I/2017 1.Партија-Набавка рачунара и сродне опреме, Обавештење о закљученом уговору,

Можете преузети овде:1.1.8-I.-2017-Obavestenje-O-Zakljucenom-Ugovoru

ЈНМВ 1.1.7-I/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-партија-Канцеларијски материјал, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.7-I/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1.Партија-Канцеларијски материјал

Можете преузети овде:1.1.7-I-2017 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈНМВ 2.1.4Н/2017 Набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговора за ЈНМВ 2.1.4 Наруџбеница/2017-Набавка аутомата и воде за пиће,

Можете преузети овде:2.1.4N- 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ: ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – “Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћириковац”. Набавка се спроводи у отвореном поступку ЈНОП 1.3.12/2017.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.12 2017

 

ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Набавка је спровене кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2  у циљу закључеља оквирног споразума са једним понуђачем.
Можете преузети овде JN OP OS 1.1.13 2017 ODLUKA O ZAKLJUČENJU CEVI

ЈНМв 2.2.22 Наруџбеница/2017 Правне услуге

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.22н/2017 Правне услуге,Конкурсну документацију,

можете преузети овде:2.2.22. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM