Вести

10.000 ПРИКЉУЧАКА НА ДАЉИНСКОМ СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЈП Топлификација Пожаревац је током предходних месеци достигла број прикључења од 10.000 хиљада.  Тачније тренутно на систему даљинског грејања града Пожаревца прикључено је 10.085 објеката, од чега се 9.181 односи на стамбени а 904 на пословни простор.
Овај број прикључака постигнут је успешном реализацијом плана ширења топлификационе мреже претходних година, користећи наменска
средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожаревца, као и сопствена.
Од наведеног укупног броја објеката 334 је привремено искључено, а активно се греје 9751 објекат.

 
 Власник простора 
ФИЗИЧКА ЛИЦАПРАВНА ЛИЦАукупно
Намена простораСТАМБЕНИ простор9.118639.181
ПОСЛОВНИ простор551353904
 Укупно9.66941610.085

 

 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању предметне Јавне набавке  услуга,ЈНМВ 1.2.9/2017 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ,

Можете преузети овде:, POZIV 1.2.9-2017 fizičko tehničko obezbeđenje objekata JPT, 1.2.9-2017 JNMV КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈИ “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за набавку  – Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији  МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.  Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.11/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODLELI JNOP 1.3.11 2017

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА ИОБРАЗАЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Оквирни споразум о набавци пружања услуге штаме рачуна и образаца. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ ОС 1.2.11/2017.

Можете преузети овде JN MV OS 1.2.11 2017 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА“ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Набавка машинских и грађевинских радова  на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија. Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.30/2017

 

Можете преузети овде JNOP 1.3.30 2017 ODLUKA O DODELI

Обавештење о потписаном уговору; Санација ревизионих комора

Дана 09. маја 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ 1328/2017 Санација ревизионих комора, а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Јадран доо, Београд, Корнатска бр.2, ПИБ: 100206540; МБ:07032358
Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештње о закљученом уговору Санација ревизионих комора

1329/2017 ЈНОП Набавка радова: САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА

Дана 25. априла 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 09. маја 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2986/3 од 08. маја 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 1329/2017 САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА
Рок за достављање понуда: 08. јун 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 08. јуна 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда: 1329/2017 ЈНОП Санација чврстих тачака
Конкурсна документација; 1329/2017 ЈНОП Санација чврстих тачака

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНОПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку ЈН ОП ОС 1.1.13/2017  – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС). Набавка се спроводи кроз отворени поступак.

Можете преузети овде  ЈН ОП ОС ПОЈАШЊЕЊЕ 2

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) -ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИУЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је изменила конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОП ОС 1.1.13/2017 – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
У 
складу са тим можете преузети овде  JN OP 1.1.13 2017 Обавештење о измени конкурсне документације  JNOP OS 1.1.13 2017 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Измена и објава конкурсне документације у поступку ЈН: ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Комисија у свом раду, поступајући по Захтеву заинтересованог лица које је доставило захтев за појашњењем дана 04. маја 2017. године, заведеном под бројем 2912 од стране Наручиоца а све у вези са предметном јавном набавком;
ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Поступајући по достављеном захтеву комисија а по објави одговора и додатних информација, појашњења  истих извршила измену конкурсне документације без измене рока за достављање понуда у прилогу објављује Измењену конкурсну документацију:
ЈНОП 134/2017  Izmenjena konkursna Gradjevinski radovi invsticiono odrzavanje