Вести

ЈНМВ 2.2.32/2017 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду-Конкурсна документација.

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.32 Наруџбеницом/2017 Услуге ангажовању лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, Конкурсну документацију можете преузети овде:

Можете преузети овде: 2.2.32. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.  Уговор је потписан на основу потписаног Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.5/2017.
Можете преузети овде JN 1.1.5-1 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Обавештење о обустављеном поступку; МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА ( ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК)

Дана 01. септембра 2017. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова; ЈНОП 1331/2017 МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА ( ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК),
а након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, како се нису стекли услови односно није прибављена ниједна прихватљива понуда понуђача, објављујемо обавештење у прилогу: Obavestenje o obustavi postupka

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 15/41 И 16/41, СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1, МЗ СОПОТ 2 – ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр.  1  на добијену питање/ сугестију од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.25/2017  “Машински и грађевински радови на локацији: ТПС 15/41 и 16/41 Ставана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2”.
Можете преузети овде JN OP 1.3.25 2017 Pojašnjenje 1

 

 

Одлука о додели уговора; Набавка арматуре – ручне запорне, регулационе и секционе по партијама Партија I Набавка арматуре – секциона

Дана 29. августа 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама ЈНОП 1112/2017
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Партија
I     Набавка арматуре – секциона
Партија
II   Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија
III  Набавка арматуре – запорне и остало
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке добара по партијама за;
Партија I     Набавка арматуре – секциона,
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
ПД Мис систем доо из Ченеја, Међународни пут 83, ПИБ:100453514.
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Ventili Partija 1

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/65: Моравска 56 у Пожаревцу.
Набавка је спроведена  кроз  отворени поступак јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.
Можете преузети овде JN OP 1.3.6 2017 ODLUKA O ZAKLJUČENJU UG

 

НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о испоруци система Предизолованих цеви за потребе изградње и одржавња топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (TС).
Поступак је покренут и уговор потписан на основу закљученог Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.15/2016.
Можете преузети овде .JN 1.1.15-7 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Одлука о обустави поступка; Набавка арматуре – ручне запорне, регулационе и секционе по партијама Партија III Набавка арматуре – запорне и остало

Дана 28. августа 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама ЈНОП 1112/2017
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија I     Набавка арматуре – секциона
Партија II   Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III  Набавка арматуре – запорне и остало
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка јавне набавке добара за;
Партија III  Набавка арматуре – запорне и остало
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о Обустави поступка јер нису испуњени услови за потписивање уговора односно није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Одлука о обустави поступка у прилогу:
Odluka o obustavi postupka Ventila Partija 3

Одлука о обустави поступка; Набавка арматуре – ручне запорне, регулационе и секционе по партијама Партија II Набавка арматуре – сигурносне и арматура за одваздушивање

Дана 28. августа 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама ЈНОП 1112/2017
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија
I     Набавка арматуре – секциона
Партија
II   Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија
III  Набавка арматуре – запорне и остало
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка јавне набавке добара за
Партија II   Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање 
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о Обустави поступка јер нису испуњени услови за потписивање уговора односно није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Одлука о обустави поступка у прилогу:
Odluka o obustavi postupka Ventili Partija 2

Одлука о обустави поступка; ЈНОП 1331/2017 Машински и грађевински радови на замени примарног цевовода ( хотел Дунав и ПИК)

Дана 25. августа 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке радова у отвореном поступку ЈНОП 1331/2017  Машински и грађевински радови на замени примарног цевовода ( хотел Дунав и ПИК), oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка јавне набавке радова, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о Обустави поступка јер нису испуњени услови за потписивање уговора односно није прибављена ниједна прихватљива понуда. Понуду за учешће је доставила група понуђача:
Welding SZR, V.Plana, Despota Stefana 42, ПИБ:102658445,
у заједничкој понуди са члановима групе понуђача;
Max-in-line doo, Mladenovac, Vardarska 39, ПИБ:106380751
Пожаревац коп СЗР, Пожаревац, Лучица бб, ПИБ:102322597
Одлука о обустави поступка у прилогу: Одлука о обустави поступка