Вести

Обавештење о потписаном уговору; Набавка техничких гасова по партијама Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена

Дана 23. августа 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности-наруџбеницом по партијама  ЈНМВ 2111/2017
Набавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Messer Tehnogas ad, Beograd, Batajnički put bb, PIB:100002942
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

ЈНМВ 1.1.10/2017 Набавка ХТЗ опреме и одеће по партијама, I-Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће, Одлука о покретању и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.10/2017 Набавка ХТЗ опреме и одеће, 1. Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће:

Можете преузети овде:POZIV 1.1.10-I-2017 HTZ  oprema i odeća и 1.1.10-I-2017 HTZ I- PARTIJA КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 15/41 И 16/41, СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1, НА МЗ СОПОТО 2 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 15/41и 16/41, Стевана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2. 
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.25/2017.

Можете преузети овде  1.3.25 2017 PozivZaPodnosenjePonude  JN OP 1 3 25 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕМОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала оквирни споразум за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2 – “Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Набавка је спровене кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2 .
Можете преузети овде
JN OP OS 1.1.13 2017-2 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

Додатно појашњење у поступку; ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 16. августа 2017. године, заведеном под бројем 6240 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА
Партија I – Набавка арматуре – секциона
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих без измене раније објављене Конкурсне документације и Позива за достављање понуда у прилогу;
Odgovor i pojasnjenje 4

Додатно појашњење у поступку; ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 15. августа 2017. године, заведеном под бројем 6295 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА
Партија I – Набавка арматуре – секциона
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих без измене раније објављене Конкурсне документације и Позива за достављање понуда у прилогу;
Odgovor i pojasnjenje 3

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Оквирни споразум за набавку добара “Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС”,  спроведену кроз отворени поступак ЈН ОП ОС 1.1.5/2017.
Можете преузети овде  JN OP OS 1.1.5 2017 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку у  ЈНОП 1.3.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћириковац. Набавка је спроводена кроз отворени поступак јавне набавке.
Можете преузети овде KONAČAN 1.3.12 ĆIRIKOVAC Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

ЈНМВ 2.2.22Н/2017 Правне услуге,Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 2.2.22Н/2017 Правне услуге,

Можете преузети овде:2.2.22n/ 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/59 и 11/59, БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС  10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.14/2017.

Можете преузети овде  PozivZaPodnosenjePonude 1 3 14  JN OP 1.3.14 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA