Вести

Обавештење о обустави поступка; ЈНОП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ за; Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало

Дана 13. септембра 2017. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова; 1112/2017 ЈНОП ПП НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија I    -Набавка арматуре – секциона
Партија II  -Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало
а након донете и објављене одлуке о обустави поступка за Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, како се нису стекли услови односно није прибављена ниједна прихватљива понуда понуђача, објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o obustavi postupka Partija 3

Обавештење о обустави поступка; ЈНОП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ за; Партија II -Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање

Дана 13. септембра 2017. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова; 1112/2017 ЈНОП ПП НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија
I    –Набавка арматуре – секциона
Партија
II  -Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија
III – Набавка арматуре – запорне и остало
а након донете и објављене одлуке о обустави поступка за Партија II  -Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, како се нису стекли услови односно није прибављена ниједна прихватљива понуда понуђача, објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o obustavi postupka Partija 2

НАБАВКА И ДОГРАДЊА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка и доградња мерила топлотне енергије, водомера и комуникацијског модула. Набавка се спроводи кроз поступак јавне набавк емале вреднсоти  ЈНМВ 1.1.11/2017.
Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude pdf JN 1.1.11 2017 KONKURSNA КАЛОРИМЕТРИ

ЈНМВ 2.2.10Н/2017 Израда стручних налаза електричних инсталација и громобрана-Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела обавештење  закљученом уговору за ЈНМВ 2.2.10н/2017 , Израда стручних налаза електричних инсталација и громобрана, Обавештење о закљученом уговору;

Можете преузети овде: 2.2.10n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за  јавну набавку радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56 у Пожаревцу”. Набавка је спроводена кроз отворени поступак јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.
Можете преузети овде 1.3.6 MORAVSKA 56 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

ЈНМВ 1.2.10/2017 Услуге осигурања имовине и запослених у ЈПТ, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.10/2017 Услуге осигурања имовине и запослених у ЈПТ,Обавештење о закљученом уговору,

можете преузети овде: JN MV 1.2.8. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР. 2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.  Уговор број 2 је потписан на основу потписаног Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.5/2017 са једним добављачем
Можете преузети овде JN 1.1.5-2 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

ЈНМВ 1.1.10-I/2017 Набавка ХТЗ опреме по партијама-1. Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за ЈНМВ Набавка ХТЗ опреме по партијама, 1.Партија-Набавка ХТЗ опреме и одеће. Одлуку о додели уговора,

Можете преузети овде:Odluka o dodeli ugovora 1.1.10-I-2017

ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА БР, 1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 1 по  ЈН 1.1.13-1/2017-2 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде JN 1.1.13-1 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

ЈНМВ 2.2.32/2017 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду-Конкурсна документација.

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.32 Наруџбеницом/2017 Услуге ангажовању лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, Конкурсну документацију можете преузети овде:

Можете преузети овде: 2.2.32. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM