Додатно појашњење у поступку; ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 16. августа 2017. године, заведеном под бројем 6240 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА
Партија I – Набавка арматуре – секциона
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих без измене раније објављене Конкурсне документације и Позива за достављање понуда у прилогу;
Odgovor i pojasnjenje 4

Додатно појашњење у поступку; ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 15. августа 2017. године, заведеном под бројем 6295 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА
Партија I – Набавка арматуре – секциона
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих без измене раније објављене Конкурсне документације и Позива за достављање понуда у прилогу;
Odgovor i pojasnjenje 3

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Оквирни споразум за набавку добара “Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС”,  спроведену кроз отворени поступак ЈН ОП ОС 1.1.5/2017.
Можете преузети овде  JN OP OS 1.1.5 2017 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ:ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ЋИРИКОВАЦ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку у  ЈНОП 1.3.12/2017 – Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћириковац. Набавка је спроводена кроз отворени поступак јавне набавке.
Можете преузети овде KONAČAN 1.3.12 ĆIRIKOVAC Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

ЈНМВ 2.2.22Н/2017 Правне услуге,Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 2.2.22Н/2017 Правне услуге,

Можете преузети овде:2.2.22n/ 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/59 и 11/59, БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС  10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.14/2017.

Можете преузети овде  PozivZaPodnosenjePonude 1 3 14  JN OP 1.3.14 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Одлука о додели уговора; ЈНМВ Н 2111/2017 Набавка техничких гасова по партијама, Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена

Дана 10. августа 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 2111/2017 Број ЈНМВ Н 2111/2017 – Набавка техничких гасова по партијама,
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
За Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:  Messer Tehnogas ad, Beograd, Banjički put bb, PIB:100002942
Одлука о додели у прилогу:
Odluka o dodeli ugovora Acetilen Kiseonik

Додатно појашњење у поступку; ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 08. августа 2017. године, заведеном под бројем 5887 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА
Партија I – Набавка арматуре – секциона
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих без измене раније објављене Конкурсне документације и Позива за достављање понуда у прилогу;
Odgovor i pojasnjenje 2

ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме 2. Партија -Набавка штампача, копир апарата и опреме, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме по партијама, 2. Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме:

Можете преузети овде:1.1.8-II.-2017-Obavestenje-O-Zakljucenom-Ugovoru

ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2.Партија-Оригинални тонери, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обабавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.7-II/2017 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2.Партија-Оригинални тонери, Обавештење о закљученом уговру

Можете преузети овде:1.1.7-II-2017 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU