НАБАВКА УСЛУГА-УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању Јавне набавке Услуга ЈНМВ 1.2.8/2017-Услуге ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Можете преузети овде:1.2.8-2017-poziv-za-podnosenje-ponude;1.2.8-2017 Konkursna dokumentacija

НАБАВКА СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор- Наруџбеницу бр 4,  о набавци добара – Набавка система предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система подручја Пожаревца.
Уговор је потписан на основу закљученог Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.15/2016.

Можете преузети овде  .JN 1.1.15-4 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

ЈНМВ 2.2.18/2017 ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИС ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СТАБИЛНИХ СИСИТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА-ОБАВЕШТЕЉЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела обавештење о додели уговора за ЈНМВ 2.2.18Н/2017 Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних сиситема дојаве пожара:

Можете преузети овде:2.2.18n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

НАБАВКА ДОБАРА-ЈН ОП-ОС 1.1.13/2017 НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧИЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС)

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању Јавне набавке добара ЈН ОП-ОС  1.1.13/2017 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог сиситема за конзумно подручије Пожаревац (ТС),

Јавна набавка се покреће  као Отворени поступак закључивањем Оквирног споразума, можете преузети овде:Poziv Za Podnosenje Ponude JNOP-OS 1.1.13-2017;JNOP -OS 1.1.13-2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA;

НАБАВКА УСЛУГА -УСЛУГА ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку ЈНМВ 1.2.23/2017 Услуге проценитеља имовине,

Можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.23-2017 Одлука о додели уговора

НАБАВКА УСЛУГА-РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку ЈН МВ 1.2.4/2017 Радиографска контрола заварених спојева на ТС

Можете преузети овде:JNMV 1.2.4-2017 Odluka o dodeli ugovora

ЈНМВ Н 212/2017 Обавештење о закљученом уговору

Дана 13. априла 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ, а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем,
ПД Сигма ТМ доо, Пожаревац, Кнеза Лазара бр.2 ПИБ: 101975164, МБ: 06948235
Објављујемо обавештење у прилогу:
ЈНМВ Н 212/2017 Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА И ОБРАЗАЦА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о закључењу Оквирног споразума за предметну јавну набавку услуга – Услуга штампање рачуна и образаца. Набавка се спроводи кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ ОС 1.2.11/2017.

Можете преузети овде  ODLUKA JNMV OS 1.2.11 217 OKVIRNI ŠTAMPA

 

ЈНМВ Н 212/2017 Обавештење о донетој одлуци о додели Уговора

Дана 11. априла 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
ПД Сигма ТМ доо, Пожаревац, Кнеза Лазара бр.2 ПИБ: 101975164, МБ: 06948235
Одлука о додели у прилогу:
ЈНМВ Н 212/2017; Одлука о додели уговора; Ситан потрошни материјал за потребе ЈПТ

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУННО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.1.4/2017  – Набавка  предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) .

Можете преузети овде  ЈНОП 1.1.4 2017 Појашњење 2