НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПУШТАЊЕ У РАД И ЗАШТИТУ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци опреме за пуштање у рад и заштиту електромоторних погона циркулационих пумпи, спроведену као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2016.

Можете преузети овде  jnmv-1-1-24-2016-oprema-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

ЈНМВ 122/2016 – Набавка алата и уређаја

Дана 29. децембра 2016. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности у складу са планом ЈН Наручиоца.
Дана 30. децембра 2016. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9959/3 од 30. децембра 2016. године и Конкурсну документацију у  предметном поступку;
ЈНМВ 112/2016 – Набавка алата и уређаја
Рок за достављање понуда:
10. јануар 2017. године до 9 сати.
Отварање понуда јавно од стране комисије:10.јануара 2017. године у 10 сати.

у прилогу:
Позив за достављање понуда, Набавка алата и уређајаЈНМВ 122/2016

Конкурсна документација, Набавка алата и уређаја

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор – Наруџбеницу 2 по оквирном споразуму ЈН ОП ОС 1.1.15/2016. Исти је покренут кроз отворени поступак јавне набавке добара – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система конзумног подручја Пожаревца.

Можете преузети овде  jn-1-1-15-2-obavestenje-ozakljucenomugovoru

НАБАВКАУСЛУГА – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о поновном  покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016 – Технички преглед нових објеката ТС

Можете преузети овде  poziv-za-podnosenje-ponude jnmv-1-2-7-2016-ponovljeni-konkursna-dokumentacija

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС,  спроведенu кроз отворени поступак ЈНОП 1.1.5/2016.

Можете преузети овде  odluka-o-dodeli-jnmv-1-1-5-2016

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАРА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016  Технички преглед нових објеката ТС.

Можете преузети овде jnmv-1-2-7-2016-obavestenjeoobustavipostupkajavnenabavke

ЈНМВ 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар-Одлука о додели уговора

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку Услуга- 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар,

можете преузети овде:jnmv-1-2-232016-odluka-o-dodeli-ugovora

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА ИТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отовореном поступку  ЈНОП 1.3.16/2016 – Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.

Можете преузети овде  pojasnjenje-1-jnop-1-3-16-2016

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА ТПС – ПО ПАРТИЈАМА – ПОЗИВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  донела одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.3.6/2016 Набавка електро радова  на ТС града Пожаревца и одржавање на објкетима ТПС,  по партијама.  Партија 1– Eлектро радови реконструкције постојећих ормана аутоматике, Партија 2 – Електро радови на изградњи ТПС у 2016/2017. години и Партија 3 – Радови на полагању ТК вода.

Можете преузети овде све  3 партије:
jnmv-1-3-6-2016-poziv-1-partija-el-rad jnmv-1-3-6-2016-konkursna-1-partija
jnmv-1-3-6-2016-poziv-2-partija-el-rad jnmv-1-3-6-konkursna-2-partija
jnmv-1-3-6-2016-poziv-3-partija-el-radjnmv-1-3-6-2016-konkursna-3-partija

НАБАВКА УСЛУГА – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка јавне мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2016 – Набавка услуга – Технички преглед нових објеката ТС.
Можете преузети овде  odluka-o-obustavi-jnmv-1-2-7-2016