Одговор, појашњење и објава измењене ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200,

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 5. децембра 2019. године, заведеног од стране Наручиоца дана 6. децембра 2019. године, под бројем 8966 у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200, поступајући по достављеном комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу са изменом и објавом конкурсне документације, без измене рока за  достављање понуда.
Појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и Позива за достављање понуда.
Прилог:2 Одговор и појашњење на постављено питањe
Измењена конкурсна документација Термовизијско снимањеdoc

Појашњење и одговор на достављена питања ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 4. децембра 2019. године, заведеног од стране Наручиоца дана 5. децембра 2019. године, под бројем 8957 у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200, поступајући по достављеном комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене  конкурсне документације и рока за  достављање понуда.
Појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и Позива за достављање понуда.
Прилог:Одговор и појашњење на постављено питањe

Набавка услуга 1216/2019 ЈНМВ: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200

Дана 28. новембра 2019. године,  донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 3.12.2019. године, Позив за достављање понуда број 8698/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1216/2019 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН:71353200
Рок за достављање понуда: 12. децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       12. децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу.
Прилог:
Конкурсна документација Термовизијско снимање
Позив за достављање понуда Термовизијско снимање

Набавка радова 132/2019 ЈНОП; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000

Дана 25.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 29.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8570/3 и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 132/2019 МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000.
Рок за достављање понуда: 31.децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       31.децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Монтажа термоизолације

Набавка добара 1124/2019 ЈНОП: НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА

Дана 21.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 28.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8487/3 и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНОП 1124/2019 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111.
Рок за достављање понуда: 30.децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       30.децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

Набавка услуга ЈНМВ 122/2019; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН:505300000

Дана 5.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 14.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 122/2019  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 122/2019 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН:505300000.
Рок за достављање понуда: 28.новембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       28.новембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављ понуда Сервис циркулационих пумпи
Конкурсна документ Сервис циркуалционих пумпи

Обавештење о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 12. септембра 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара број ЈНОП 111/2019 НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, након донете и објављене одлуке о обустави поступка и њене коначности, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ”одбијене све неприхватљиве понуде.”  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Obavestenje o obustavi postupk2

Одлука о обустави поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 28. јавгуста 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке  добара у отвореном поступку:
ЈНОП
111/2019  НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, по  донетој одлуци о обустави поступка јавне набавке добара, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора, објављујемо предметну Одлуку у прилог.
Прилог: Одлука о обустави

Обавештење о закљученом Уговору ЈНОП 1317/2019; МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140

Дана 5. августа 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1317/2019 МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB:102658445, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

Обавештење о закљученом Уговору 114/2019 ЈНОП; НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТС, ОРН: 44163120

Дана 31.јула 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 114/2019 НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Термо плус доо, Београд, Пожешка 150А, PIB:101011928, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору