Набавка радова 132/2019 ЈНОП; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000

Дана 25.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 29.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8570/3 и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 132/2019 МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН:45321000.
Рок за достављање понуда: 31.децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       31.децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација Монтажа термоизолације

Leave a Reply