Појашњење и одговор на достављена питања ЈНМВ 1216/2019: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200

Заинтересовано лице доставило је писано, елктронском поштом захтев за појашњењем дана 4. децембра 2019. године, заведеног од стране Наручиоца дана 5. децембра 2019. године, под бројем 8957 у вези са предметном јавном набавком услуга у поступку јавне набавке ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, ОРН: 71353200, поступајући по достављеном комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене  конкурсне документације и рока за  достављање понуда.
Појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и Позива за достављање понуда.
Прилог:Одговор и појашњење на постављено питањe

Leave a Reply