Набавка добара 1124/2019 ЈНОП: НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА

Дана 21.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 28.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8487/3 и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНОП 1124/2019 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111.
Рок за достављање понуда: 30.децембар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       30.децембар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

Leave a Reply