СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА З АПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  услуга  ” Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС“. Наручилац је сходно томе дао  1. Појашњење.  и изменио 1, Конкурсну документацију. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 1.2.11/2020.
Можете преузети овде 1. Појашњење 1, 1 Измењена конкурсна документација,    Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Leave a Reply