ЈНМВ 2.1.9-II-Н/2020 Набавка техничких гасова за одржавање, 2.Партија Пропан-бутан (ТНГ-течни гас), Измењена конкурсна документација