ЈНМВ 1.2.7-I/2017 Угоститељскњ услуге по партијама-Партија 1. Угоститељскњ услуге-пословни ручак

ЈП Топлификација је донела одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.2.7-I-Партија 1.-Угоститељске услуге-пословни ручак;

Можете преузети овде:ODLUKA JNMV 1.2.7.I

ЈНОП 134/2017 НАБАВКА; ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Дана 28. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова-грађевинских у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 10. априла 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1916/3 од 10. априла 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 134/2017
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Рок за достављање понуда: 16. мај 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 16. маја 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
ЈНОП 134/2017 Позив за достављање понуда; Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца
ЈНОП 134/2017 Конкурсна док.; Набавка грађевинских радова на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА – 3. ПОЈАШЊЕЊЕ, 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРОМЕНА РОКА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 3 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.30/2017, “Набавка машинских и грађевинских радова на замени магистралног цевовода у уливи 6. Личка дивизија”.

Можете преузети овде  ЈНОП 1.3.30 2017 Појашњење 32. ИЗМЕЊЕНА 1 3 30 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАJNOP 1.3.30 2017 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.2.17/2017 – Набавка услуге – “Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС”.

Можете преузети овде 2. POJASNJENJE JNOP 1.2.17 2017

НАБАКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА – ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.30/2017   – Набавка радова – “Машински и грађевински радови на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија”.
На основу истог измењена је конурсна документација.

Можете преузети овде  ЈНОП 1.3.30 2017 Појашњење 21. ИЗМЕЊЕНА 1 3 30 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – ИЗМЕЊЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1  за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.19/2017  – Набавка електроматеријала и електроопреме. У складу са тим, измењена је конкурсна документација и промењен је рок за достављање понуда.

Можете преузети овде 1. POJAŠNJENJE ЈНMV 1.1.19 20171. IZMENJENA KONKURSNA JN MV 1 1 19 2017 ELEKTROMATERIJAL JNМВ 1.1.19 2017 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

ЈНМВ 1328/2017 Набавка радова; САНАЦИЈА РЕВИЗИОНИХ КОМОРА

Дана 28. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 05. априла 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1915/3 од 05. априла 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНМВ 1328/2017 САНАЦИЈА РЕВИЗИОНИХ КОМОРА
Рок за достављање понуда: 18. април 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 18. априла 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
JNMV 1328 2017 Poziv za dostavljanje ponuda Sanacija revizionih komora
JNMV 1328 2017 Konkursna dok Sanacija revizionih komora

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6.ЛИЧКА ДИВИЗИЈА – ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.30/2017 – “Машински и грађевински  радови на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија”.

Можете преузети овде  ЈНОП 1.3.30 2017 Појашњење 1

НАБАВКА УСЛУГА-НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА II-ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА;ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА-Пожаревац је донела одлуку о покретаљу ЈНМВ 1.1.9/2017 по Партијама. Покреће се II партија-Набавка антивирус програма

Можете преузети овде:POZIV 1.1.9-2017и 1.1.9-II -2017 Po Partijama konkursna Antivirus program

ПРОДАЈA КОРИСНОГ ОТПАДА

Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац, на основу члана 33 Закона о јавној својини (СЛ.гл. РС бр. 72/2011, 88/2013, 1041/2014) и одлуке Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Пожаревац број 1111-3 од 04.03.2016. године,  објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

1.   Предмет продаје:
– Отпадно гвожђе које се састоји од челичних  цеви и цевних  елемената демонтираних  са разних локација топлификационог система у Пожаревцу и остали отпадни материјал од челика. Индексни број  17 04 05
Процењене количине  110 000 kg.
Коначна количина отпадног материјала утврдиће се након мерења приликом преузимања. Трошкови мерења падају на терет купца.

2. Наведени материјал продаје се прикупљањем писмених понуда. Понуђачи морају  попунити понуду за  откуп целокупне количине.

3.   Почетна цена за откуп  понуђеног отпадног материјала износи 16 дин/кg, без ПДВ-а

4.    Право учешћа на конкурсу
Право да доставе понуду имају сва правна лица регистрована за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада која испуњавају услове одређене Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010) као и друге услове предвиђене конкурсном документацијом.
Доказе о испуњености услова понуђач је дужан да достави уз понуду.
Прво учешћа немају правна лица са којима је уговор раскинут у претходне 3 (три)  године по било ком основу.

5. Критеријум за избор најповољније понуде и Понуђача је највиша укупно понуђена  цена.

6. Са Понуђачем чија je понуда  исправнa и најповољнијa, сачиниће се Уговор o купопродаји у року од 3 (три)  дана од дана отварања понуда.  Најповољнији понуђач је дужан да сав материјал преузме најкасније у року од 20 (двадесет) дана од дана закључивања уговора

7. Рок и начин плаћања: Понуђач са којим је закључен уговор о купопродаји дужан је да пре првог преузимања изврши уплату аванса  у висини од 30% укупно понуђеног износа наведеног у понуди.

8. Понуда се подноси у затвореној коверти на адресу: ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац са назнаком „Понуда за откуп отпада – НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини коверте назначити име и адресу пошиљаоца.

9. Рок за достављање понуда је уторак 11.04.2017. године до 1200 сати. Отварање понуда ће се извршити истог дана 11.04.2017. године са почетком у 1230 сати у сали за састанке на IV спрату ЈП „Топлификација“  Трг  Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац.
Понуде које пристигну после назначеног рока у ЈП „Топлификацију“ сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене пошиљаоцу.

10. Упутство и  Обрасце за сачињавање понуде заинтересовани понуђачи могу добити у ИНФО центру ЈП „Топлификација“  Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац или на сајту www. toplifikacija.rs
Материјал који је предмет продаје се може видети сваког радног дана до рока за подношење понуда у времену од 1000 до 1400 сати у магацину ЈП „Топлификација“ Пожаревац у ул. Ђуре Ђаковића бб, код фабрике машина „Морава“ Пожаревац. Обавезна је претходна најава магационерима Горану Јеличићу или  Драгану Ранђићу на телефон 012/ 523-441
Документацију можете преузети овде: Оглас , Понуда , Упутство , Уговор