Одлука о додели уговора: ЈНМВ Н 221/2017 Превоз материјала из магацина на локацију

Дана 20. октобра 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 221/2017- Превоз материјала из магацина на локацију
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу: Пожаревац коп СЗР, Пожаревац, Лучица, село Лучица бб, ПИБ: 102322597, МБ: 50136213
Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели Уговора ЈНМВ Н 221 2017 Превоз материјала

ЈНМВ 2.2.7Н/2017 СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ХАРДВЕРА-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању поступка ЈНМВ 2.2.7/2017 Наруџбеницом Серцис и Оржавање Хардвера-Конкурсна документација:

Можете преузети овде:2.2.7. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMЕНТАЦИЈА

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 15/41 И 16/41, СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1, НА МЗ СОПОТ 2 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГВОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 15/41 и 16/41, Стевана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2. Поступак је спроведен кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.25/2017.
Можете преузети овде 1.3.25 2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА И ДОГРАДЊА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор по ЈНМВ 1.1.11/2017, за  предметну јавну набавку добара  “Набавка и доградња мерила топлотне енергије, водомера и комуникацијског модула.
Можете преузети овде JN 1.1.11 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Додатно појашњење; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 12. октобра 2017. године, заведеном под бројем 8677 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
Јавна набавка услуга:         СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА ОРН: 50530000
Партија
I             Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II            Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III           Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV          Сервис циркулационих пумпи – Imp
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;Odgovor и pojasnjenje

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга за очитавање калориметара. 
Набавка је спроведена  као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2017.
Можете преузети овде1.2.22 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Набавка услуга; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА

Дана 06. октобра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама мале вредности – од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 10. октобра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8389/3 од 10. октобра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 50530000
Партија
I      Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II    Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III  Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV   Сервис циркулационих пумпи – Imp
Рок за достављање понуда: 24. октобар 2017. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда: 24. октобра 2017. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда Сервис пумпи по партијама
122 2017 ЈНМВ ПП  Конкурсна документација Сервис пумпи по партијама

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга за израду елабората о провременој регулацији саобраћаја док трају радови. Набавка је спроведена ради закључења Уговора- Наруџбенице по ЈН МВ 2.2.21Н/2017.
Можете преузети овде 2.2.21N 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Набавка услуга; ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ИЗ МАГАЦИНА НА ЛОКАЦИЈУ

Дана 04. октобра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности-наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 06. октобра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8236/3 од 06. октобра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
Превоз материјала из магацина на локацију
ОРН: 60180000
Рок за достављање понуда: 17. октобра 2017. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда превоз материјала221 2017 JNMV Конкурсна документација Превоз материјала

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о измени уговора  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП 1.1.4/2017 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде ISPRAVLJENA JNOP 1.1.4 2017 OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci(2)