УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ-ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању предметне Јавне набавке  услуга,ЈНМВ 1.2.9/2017 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ,

Можете преузети овде:, POZIV 1.2.9-2017 fizičko tehničko obezbeđenje objekata JPT, 1.2.9-2017 JNMV КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈИ “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за набавку  – Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији  МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2017.  Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.11/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODLELI JNOP 1.3.11 2017

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РАЧУНА ИОБРАЗАЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Оквирни споразум о набавци пружања услуге штаме рачуна и образаца. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ ОС 1.2.11/2017.

Можете преузети овде JN MV OS 1.2.11 2017 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА“ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Набавка машинских и грађевинских радова  на замени магистралног цевовода у улици 6. Личка дивизија. Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.30/2017

 

Можете преузети овде JNOP 1.3.30 2017 ODLUKA O DODELI

Обавештење о потписаном уговору; Санација ревизионих комора

Дана 09. маја 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ 1328/2017 Санација ревизионих комора, а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Јадран доо, Београд, Корнатска бр.2, ПИБ: 100206540; МБ:07032358
Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештње о закљученом уговору Санација ревизионих комора

1329/2017 ЈНОП Набавка радова: САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА

Дана 25. априла 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 09. маја 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2986/3 од 08. маја 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 1329/2017 САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА
Рок за достављање понуда: 08. јун 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 08. јуна 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда: 1329/2017 ЈНОП Санација чврстих тачака
Конкурсна документација; 1329/2017 ЈНОП Санација чврстих тачака

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНОПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку ЈН ОП ОС 1.1.13/2017  – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС). Набавка се спроводи кроз отворени поступак.

Можете преузети овде  ЈН ОП ОС ПОЈАШЊЕЊЕ 2

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) -ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИУЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је изменила конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОП ОС 1.1.13/2017 – Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
У 
складу са тим можете преузети овде  JN OP 1.1.13 2017 Обавештење о измени конкурсне документације  JNOP OS 1.1.13 2017 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Измена и објава конкурсне документације у поступку ЈН: ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Комисија у свом раду, поступајући по Захтеву заинтересованог лица које је доставило захтев за појашњењем дана 04. маја 2017. године, заведеном под бројем 2912 од стране Наручиоца а све у вези са предметном јавном набавком;
ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Поступајући по достављеном захтеву комисија а по објави одговора и додатних информација, појашњења  истих извршила измену конкурсне документације без измене рока за достављање понуда у прилогу објављује Измењену конкурсну документацију:
ЈНОП 134/2017  Izmenjena konkursna Gradjevinski radovi invsticiono odrzavanje

додатне информације и појашњење у поступку ЈН: ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 04. маја 2017. године, заведеном под бројем 2912 од стране Наручиоца а све у вези са предметном јавном набавком;
ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;
Одговор, додатне информације и појашњење у вези припреме конкурсне документације