НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ ДРАЖЕ МАРКОВИЋА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОР БР. 12

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 11  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС .
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 12. појединачном уговору

Leave a Reply