НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 22 -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 8

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 8  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС” на локацији Моравска 22.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном  уговору бр. 8.

Leave a Reply