НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, 1. ПАРТИЈА- 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је извршила 1. измену конкурсне документације и у складу са Законом о јавним набавкама продужила рок за отварање понуда за набавку добара ЈНОП 1.1.1/2019 -Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала-Партија 1. Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке.
Может епреузети овде  1 .Измењена конкурсна документацијаОбавештење о продужењу рока за отварање понуда

Leave a Reply