Вести

JНМВ 1.1.2-I/2017-НАБАВКА АЛАТА 1.ПАРТИЈА-ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА

ЈП Топлификација је донела Обавештење о продужењу рока и Измењену конкурсну документацију за предметну ЈНМВ 1.1.2-I/2017-Набавка алата 1.Партија,можете преузети овде:

112 2016 JNMV IZMENJENA Konkursna dokumentacija Alati i uređaji , 1.1.22017 1.Партија-ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

ЈНОП 111/2017 Одлука о додели уговора; Набавка челичних цеви и цевних елемената

Дана 19. мај 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке радова у отвореном поступку набавке добара.
ЈНОП 111/2017  Набавка челичних цеви и цевних елемената , oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора групи понуђача, овлашћени члан групе понуђача;
Petex doo, Požarevac, Mačvanska 27, PIB:109154257 МБ:21133744 извршење уговора у заједничкој понуди са чланом групе понуђача:
AP Sidro doo, Beograd, Gandijeva 126/11, ПИБ:101676046, МБ:06029248
Одлука о додели у прилогу:Одлука о додели уговора

ЈНОП 134/2017 Одлука о додели уговора; Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца

Дана 19. мај 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке радова у отвореном поступку набавке радова. ЈНОП 134/2017 Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
СЗР Пожаревац коп, Пожаревац, Лучица , ПИБ: 102322597;  МБ: 50136213
Одлука о додели у прилогу: Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1.1.9-II/2017 2. ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну ЈНМВ 1.1.9-II/2017  2.Партија -Антивирус програм, Обавештење о закљученом уговору.

можете преузети овде:1.1.9-II. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци испоруке добара по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.19/2017 – Набавка електроматеријала и електроопреме.

Можете преузети овде  ЈНМВ 1.1.19 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

ЈНМВ 1.2.8/2107 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У ЈПТ-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2017 Услуге осигурања имовине и запослених у ЈПТ,Одлука о додели уговора,

Можете преузети овде:JNMV 1.2.8-2017 ODLUKA O DODELI UGOVORA

ЈНМВ 1.1.2II/2017 2.Партија -Електрични алати-Појашњење бр.3

ЈП Топлификација је комисијски одговорила на питање од стране заинзересованог лица за предметну ЈНМВ 1.1.2II/2017 2.Партија-Електрични апарати.Појашњење бр.3:

Можете преузети овде:JNMV 1.1.2- 2017, 3. POJAŠNJENJE

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци испоруке добара – Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС). Набавка  је спроведена кроз отворени поступак ЈН ОП 1.1.4/2017.

Можете преузети овде JNOP 1.1.4 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

НАБАВКА „УСЛУГЕ ИМЕНОВАЊА ТЕЛА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ, ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ“ – ПОЈАШЊЕЊЕ 1.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности НАРУЏБЕНИЦОМ ЈНМВ 2.2.24Н/2017  – „Услуга именовања тела за разврставање, преглед и испитивање  опреме под притиском“.
Можете преузети овде JNMV 2.2.24n 2017 Појашњење 1

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга снимања и израде геодетских подлога за потребе пројектовања ТС кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.17/2017.

Можете преузети овде JNOP 1.2.17 2017 GEODETSKE PODLOGE. OBAVEŠTENJ EO ZAKLJUČENOM UGOVORU