НАБАВКА ДОБАРА-ЈН ОП-ОС 1.1.13/2017 НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧИЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС)

ЈП Топлификација је донела Одлуку о покретању Јавне набавке добара ЈН ОП-ОС  1.1.13/2017 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог сиситема за конзумно подручије Пожаревац (ТС),

Јавна набавка се покреће  као Отворени поступак закључивањем Оквирног споразума, можете преузети овде:Poziv Za Podnosenje Ponude JNOP-OS 1.1.13-2017;JNOP -OS 1.1.13-2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA;

НАБАВКА УСЛУГА-РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку ЈН МВ 1.2.4/2017 Радиографска контрола заварених спојева на ТС

Можете преузети овде:JNMV 1.2.4-2017 Odluka o dodeli ugovora

НАБАВКА УСЛУГА-СЕРВИС АУТОМАТИКЕ И ОПРЕМЕ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку ЈНМВ 1.2.3/2017 Сервис аутоматике и опреме:

Можете преузети овде:1.2.3 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU SERVIS AUTOMATIKE I OPREME

НАБАВКА УСЛУГА-НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА II-ПАРТИЈА-НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА;ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА-Пожаревац је донела одлуку о покретаљу ЈНМВ 1.1.9/2017 по Партијама. Покреће се II партија-Набавка антивирус програма

Можете преузети овде:POZIV 1.1.9-2017и 1.1.9-II -2017 Po Partijama konkursna Antivirus program

НАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНО ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНОП 1.1.12/2017  – Набавка  арматуре запорне, регулационе и секционе.
На основу добијеног питања и датог појашњења бр. 1,  измењена је конкурсна документација.

Можете преузети овде 1.1.12 JNOP 2017, 1. POJAŠNJENJE JNOP 1.1.12 IZMENJENA 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ARMATURA ZAPORNA.

НАБАВВКА УСЛУГА-2.2.18Н/2017 ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИС ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о покретању Јавне набавке -Наруџбеница, Услуга 2.2.18 Испитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожара

Можете преузети  овде:JNMV 2.2.18. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 

НАБАВКА ДОБАРА – ЈНОП 1.1.12/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ,ЗАПОРНЕ,РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА је донела одлуку о покретању  ЈНОП 1.1.12/2017, Набавка арматуре, ручне, запорне, регулационе и секционе, која се спроводи кроз отворени поступак.

можете погледати овде:1.1.12 PozivZaPodnosenjePonude pdf JN OP 1.1.12 2017 ARMATURA ZAPORNA… KONKURSNA