ЗАПЕЊАВАЊЕ СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ НА МАЛИМ ЛОКАЦИЈАМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 4. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 4  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система.
Можете преузети овде Oбавештење о закључењу 4. појединачног уговора

Leave a Reply