НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама- по партијама Партија 1- Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама за инвестиције. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.16/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Leave a Reply