НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 7

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 7  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2019  –Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње   ТС –  на локацији Млае локације.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 7

Leave a Reply