Одлука о додели Уговора ЈНОП 1124/2019; НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111

Дана 31.децембра 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара ЈНОП 1124/2019 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА МОНТАЖУ СПОЈНИЦА, ОРН:44167111, oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача, ПД Исоплус доо, Београд, Војислава Илића87/III/18, PIB:101015778, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора.
Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог: Одлука о додели монтажа спојница

Leave a Reply