Одлука о додели Уговора ЈНМВ 122/2019; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 50530000

Дана 16.децембра 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга ЈНМВ 122/2019 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 50530000 oдговорно лице Наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештаје о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлога о додели уговора, учесника у поступку набавке односно понуђача, ПД Елмот доо, Пожаревац, Косовска 78, ПИБ: 106450887, самостално без подизвођача и без чланoва групе у заједничкој понуди, извршење уговора.
Одлуке о додели уговора у прилогу.
Прилог:Одлука о додели Уговора Сервис пумпи

Leave a Reply