Обустава поступка ЈНОП 111/2019; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 9.јула 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке  добара:
ЈНОП
111/2019  НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, по  донетој одлуци о обустави отвореног поступка јавне набавке добара, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора ”из објективних даказивих разлога, који се нису могли предвидети у тренутку покретања поступка”, објављујемо предметну Одлуку у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка Цеви

Leave a Reply