Набавка добара ЈНМВ 1123/2019; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100

Дана 20.маја 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује дана 31.5.2019. године, Позив за достављање понуда број 3431/3  и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНМВ 1123/2019 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ, ОРН: 42511100
Рок за достављање понуда: 10. јуни 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       10. јуни 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН, интернет страници Наручиоца у прилогу.
Прилог;1123 2019 Позив за достављање понуда
1123 2019 Конкурсна документација Набавка размењивача топлоте i

Leave a Reply