Обавештење о закљученом Уговору Партија 2 ЈНМВ Н 2110/218; Набавка техничких гасова по партијама

Дана 14. новембра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – наруџбеницом добара по партијама за: ЈНМВ Н 2110/2018- Набавка техничких гасова по партијама, Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ ОРН: 09122000 – Пропан и бутан, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: СТР Профил Иван Ивић ПР Пожаревац, Моравска 121. Пожаревац, PIB: 103275762, самостално извршење Уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу;
Обавештење о закљученом Уговору Партија 2

Leave a Reply