Одлука о обустави поступка ЈНОП ПП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 4. октобра 2018. године, након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за достављање понуда набавке радова ЈНОП 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени,  ”нема приспелих понуда” у предметној јавној набавци односно учесника у поступку јавне набавке радова, по стицању услова поступак ће бити поновљен.
Одлука о обустави поступка у прилогу;
Odluka o obustavi pregovarackog postupka Radovi Mosa Pijade

Leave a Reply