Одлука о додели Уговора ЈНОП 1332/2018: МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140

Дана 9. маја 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова; МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу: Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB: 10265844 извршење уговора самостално и без подизвођача.
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Invest masinski radovi

Leave a Reply