Набавка радова- оквирни споразум: ЈНОП ОС 132/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ БЕОГРАДСКА I ФАЗА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ, ОРН: 45231100

Дана 30. марта 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку-оквирни споразум од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 23. априла 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1824/3 од 23. априла 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: 132/2018
НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ БЕОГРАДСКА
I ФАЗА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
ОРН: 45231100

Рок за достављање понуда: 24. мај 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       24. мај 2018. године у 10 сати.
Рок трајања Оквирног споразума 24 месеца, потписује се са једним Понуђачем.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10;30-13:30 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници 
у прилогу;
132 2018 JNOP OS Poziv za dostavljenje ponuda Beogradska okvirni sporazum
132 2018 JNOP OS Konkursna dokumentacija Beogradska Okvirni sporazum

Leave a Reply