Одлука о додели уговора: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

Дана 13. фебруара 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга;
КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно групи понуђача: СР Транс коп Јанковић Малиша ПР, Шапине, ПИБ: у заједничкој понуди: Борислав Милошевић ПР Зеленило Милошевић, Пожаревац, Милоша Поцерца 24, ПИБ:
Одлука о додели уговора у прилогу: Одлука о додели

Leave a Reply