Одлука о додели уговора: ЈНМВ 113/2017 НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, Орн: 44615000

Дана 27. децембра 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале вредности;
ЈНМВ 113/2017  НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
Орн: 44615000
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке добара, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
Traco doo, Beograd, Ljube Davidovića 55/6, ПИБ:100043897,
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Nabavka diktir sistema

Leave a Reply