Додатно појашњење у поступку; 1219/2017 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 04. децембра 2017. године, заведеном под бројем 10482 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих без измена раније објављене Конкурсне документације и  рока за достављање понуда из позива у прилогу;
Odgovor i pojasnjenja na zahtev za pojasnjenje

Leave a Reply